Categories
سـخـنـرانـیـهـا

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی درباره فرهنگ ایران – سخنرانی منوچهر جمالی درباره مفهوم کلیدی « مایه » درفرهنگ ایران …

گفتارهای کوتاه منوچهر جمالی
درباره فرهنگ ایران

سخنرانی منوچهر جمالی
درباره مفهوم کلیدی « مایه » درفرهنگ ایران
مایه، اصل تحول دهنده و تخمیرکننده در مغز همه چیزها در گیتیست

گفتارهای کوتاه — 4

Categories
مهمانان سخن میگویند

شکوه میرزادگی : از دید جمهوری اسلامی برده با کارگر تفاوتی ندارد*

از دید جمهوری اسلامی برده با کارگر تفاوتی ندارد*

شکوه میرزادگی

به مناسبت روز کارگر و با احترام و ستايش به کارگران سرزمينم.
اين روزها، همزمان با بزرگداشت روز کارگر در بيشتر کشورهای دنيا، حکومت اسلامی همچون سال های قبل عزم کرده است تا از تشکیل هر نوع جلسه و گردهمآيي در ارتباط با اين روز جهانی جلوگيری کند؛ روزی باز مانده از 124 سال پيش (1886) و زمانی که فقط بیست و چهار ـ پنج سالی از آزادی بردگان در آمريکا می گذشت.

Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : خیزش کارگری راهگشای رهایی – در بزرگداشت روز جهانی کارگر

خیزش کارگری راهگشای رهایی

در بزرگداشت روز جهانی کارگر

دکتر محمدحسین یحیایی

راه برون رفت از این تنگنا اتحاد همه نیرو های آزادی خواه و شرکت فعال کارگران در آن است. هیچ جنبشی در کشور بدون شرکت مستقیم کارگران به پیروزی نخواهد رسید. خیزش کارگری راهگشای آزادی و آذرخشی امید بخش در این دوران تاریک است …

Categories
مهمانان سخن میگویند

بازخوانی تاریخ: ماجرای كاريكاتور قبر کوروش در سال 1358

بازخوانی تاریخ: ماجرای كاريكاتور قبر کوروش در سال 1358

اين كاريكاتور که اندکي پس از انقلاب انتشار يافت ـ در روزهايي که گروههاي مختلف، هرکدام مدعي مالکيت انقلاب بودند ـ نشان مي دهد که گور كوروش پدر و بنيادگذار ايران هم بايد پا درآورد (و بمانند شاه و برخي ديگر) از كشوري كه خود ساخته و مناطق نفتدار امروز را با جنگ و جانفشاني به آن ضميمه كرده است بگريزد و به وطن ديگران پناهنده شود!. اين کاريکاتور دو ماه و هشت روز پس از انقلاب، در صفحه پنجم شماره سي ام فروردين سال 1358 (شماره رديف 15834) روزنامه اطلاعات چاپ شده بود كه يك عمل ضد ميهني آشگار بنظر مي رسيد. روز بعد، تحريريه روزنامه انتظار داشت كه تلفن باران شود و همه اعتراض كنند، ولي حتي يك نفر جرات اعتراض كردن كه هيچ، تذكر دادن هم به خود نداد كه اين چنين به وطن (مادر مشترك) بي حرمتي شده بود.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

با درود و احترام ، بنده اکثر کتابهای آقای جمالی رو خوندم و سعی کردم بفهمم

با درود و احترام
بنده اکثر کتابهای آقای جمالی رو خوندم و سعی کردم بفهمم ، کتابهای دکتر بسیار زیبا و عمیق هستند ولی به نظر من این دانش مخصوص قسمتی خاص از افراد هست ، که علا قه ی به خوندن و تحقیق دارن ، این که این فرهنگ حقیقتیست هیچ جای شکی نیست ولی چگونه باید این حقیقت رو ب گوش جان این همه انسان رسا ند هم خود داستانیست بی پایان ، ای کاش میشود این فرهنگ رو بصورت خلاصه و قابل فهم تری فراهم دید به امید آزادی روح بشریت از جهل

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
مایه زندگانی

مایه زندگانی – 1 – مایهِ جهان اصلِ تحوّل دهنده مایه زندگانی

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC – VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهر جمالی

مایهِ جهان
اصلِ تحوّل دهنده
مایه زندگانی

درفرهنگ ایران
خرد دراندیشیدن،« مایهِ زندگی » میشود

« منـیدن» که « منی کردن » و « اندیشیدن » باشد ، روندِ پیدایش وویژگیهای « خرد واندیشه » را، آشکارترو برجسته ترمیسازد . چون این از اسم « مان یا مَن » است ، که فعل « منیتن » ساخته شده است . ومان یا مَن چنانکه دیده خواهدشد ، « شیرابه و مایه وجَد و اَنگِ همه جانها » است که درمغز انسان « می منـد » . مغز که « مـز+ گه » باشد ، جایگاه « ماه = مای = می » یا همین « مایه بنیادی همه جانها » است . دراین بررسیها ، دیده خواهدشد که « ماه » ، سرچشمه « بُن مایه تخمیرکننده کل هستی » شمرده میشد ، وطبعا در مغـز انسان ومغز ومیان هرچیزی ، همین « بُنمایه تخمیرکنندهِ منقلب سازنده » موجود بود . چنین برداشتی از« ماه = مایه = می » ، سرآغاز پیدایش ِ اندیشه ای بسیارژرف درفرهنگ ایران بود ، چون « مغز هرچیزی » ، « مایه یا اصل تخمیرکننده » بود که تصویری بسیارمردمی ازکل جهان پدید میآورد .

Categories
چاشنی های اندیشه

بیش از نیم قرن درایران، « روشنفکر» به کسی گفته میشد که « موءمن به ایدئولوژی مارکسیسم » بود …

بیش از نیم قرن درایران، « روشنفکر» به کسی گفته میشد که « موءمن به ایدئولوژی مارکسیسم » بود که « ادعای اینهمانی داشتن با علم وحقیقت » را میکرد. درواکنش با این روشنفکر، « روشنفکر دینی » پیدایش یافت که ادعای اینهمانی اسلام را با علم و حقیقت میکرد. و این دوگونه روشنفکری به یک اندازه، بیزار ازتفکرآزاد و دشمن سرسخت آزادی خرد انسانی بودند. انقلاب اسلامی، پیایند این دوگونه روشنفکری بود. از این رو مسئله بنیادیِ باز زائی فرهنگی ایران، آزادی ازاین دوگونه روشنفکریست. فرهنگ ایران، برپایه خردی بنا میشود که تابع ایمان به هیچ آموزه ای نمیگردد که خودرا بنام علم وحقیقت وتنها راه راست، فراسوی حق خردِانسان به شک ورزی مینهد. خرد آزاد، اندیشیدن انسان را استوار بر « روش پژوهش دائمی » میسازد، نه برپایه ایمان به آموزه ای که ادعای انحصاری اینهمانی با علم وحقیقت دارد. خرد آزاد انسان، پشت به « هـمه دانی » درهمه اشکالش میکند. علمی، علمست که همه چیزرا نمیداند وندانستن را سرآغازپژوهش میداند. برای خرد آزاد، نه آموزه ای وجود دارد که دانش همه چیزهادرآنست، و نه کتابی و خدائی را میشناسد که که حافظه کل علومست وبی نیازازنواندیشیست. آن دانستنی که همیشه با نادانستنی، گره خورده است، بنیاد آزادی خرد است. هردانشی باید نادانی هائی بیافریند و بیابد که نیازبه پژوهش دارند. هرچه را خرد آزاد روشن میکند، با آن تاریکیهائی نیزمیآفریند که زایشگاه پژوهشهای تازه اند. آموزه ای که فقط روشن میکند و تاریکی جستجو انگیزنمیآفریند، نازاسازنده خرد انسانیست.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

خدا، در فرهنگ ایران، آذرفروز است نه روشنگر. او روشنائی بیکران نیست که همه را روشن کند …

خدا، در فرهنگ ایران، آذرفروز است نه روشنگر. او روشنائی بیکران نیست که همه را روشن کند، بلکه او « منقل یا کانون پرازاخگرهای آتشست » و این حبه های زغال، همان « جان » های انسانها هستند، که او در « تن هرانسانی » می نهد. آنگاه او بادنیکو یا « وای نیکو» میشود، و این حبه های زغال یا جان را درتن هرانسانی برمیافروزد، تا شعله ورشوند وزبانه بکشند وشکل مواج بیابند. از این رو تن انسان، به معنای اجاق وآتشدانست. خدا حبه های زغال وجود خود را که بهره ای ازجان خودش هستند درتن انسانها، برمیافروزد، تا « الو، یا البه » یعنی « الِ به = زنخدای به » بشوند. به عبارت دیگر، خدا، دراجاق یا آتشدان تن انسان، شعله ور وبرهنه ولخت میشود تا همه زیبائی اورا ببینند. این برهنه شدن خدا درتن انسان، که « برهنیتن » نام دارد، روند آفریدن خدا درتن هرانسانیست. خدا، ازتن هرانسانی، برهنه ولخت سربرمیافرازد وبه خود، در هر انسانی، شکل دیگر میدهد. خدای ایران که پیکریابی اصل زیبائی است ( هوچهره + سریره ) شرم از آن ندارد که خود را برهنه کند و درست همین برهنگی را صورت وجامه خود میداند.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

ما به غلط می پنداریم که چیزی به نام « فلسفه » وجود دارد. ما فلسفه ها وفیلسوفها داریم نه فلسفه …

ما به غلط می پنداریم که چیزی به نام « فلسفه » وجود دارد. ما فلسفه ها وفیلسوفها داریم نه فلسفه. ازشیوه تفکرفلسفی هست که فلسفه ها آفریده میشوند، و مقصد ازآشنائی با فلسفه ها، انگیختن تفکرفلسفی درخود هست. همچنین، عرفانی یا تصوفی وجود ندارد، بلکه ما « شیوه تفکر عرفانی » را داریم که تصوفها وعرفانهای گوناگون آفریده است، و مقصود ازآشنائی با این عرفا نها، انگیختن تفکرعرفانی درخود هست. همچنین چیزی به نام « دین »، وجود ندارد، بلکه این شیوه تفکر دینی هست که ادیان ومذاهب گوناگون را به وجود آورده است وبه وجود خواهدآورد. و مقصود از آشنائی با این ادیان ومذاهب، انگیختن شیوه تفکر دینی خود هست. در شیوه تفکر فلسفی، میتوان بافلسفه های گوناگون آشناشد و از تنوع آنها بهره برد و آجیلی ازآنها فراهم آورد. همچنین با شیوه تفکر عرفانی، میتوان در شناخت تنوع تصوف ها وعرفانها بهره برد و درک جدائی وشکاف وتضاد میان آنها را کنارگذاشت. در شیوه تفکر دینی نیز میتوان از « آجیل عقاید دینی ومذهبی » بهره برد وتنوع تفکردینی ومذهبی را ستود و پسندید. پانتئون، در گذشته، نیایشگاهی بود که همه خدایان را میگذاشتند و درآنجا « انجمن خدایان » را داشتند و تنوع خدایان را می پسندیدند. با پیدایش دین زرتشتی و یهودیت و مسیحیت و اسلام، اندیشه « انجمن خدایان وشادی از تنوع دینی » طرد شد. اکنون زمان آن بازفرارسیده است که همانسان که دردانشگاهها، فلسفه های همه فیلسوفان عرضه میشود، و این فلسفه ها دیدگاههای متنوع « تفکرفلسفی » شناخته میشوند، همانسان، نیاز بدان هست که نیایشگاههائی تاءسیس گردد که ادیان گوناگون عرضه گردند، تا با درک تنوع تفکردینی ومذهبی، هر کسی تفکر دینی خود را بازیابد و ازاین « آجیل تفکرات دینی ومذهبی »، راه به شادی ازتنوع بیابد. انسان ، باید ازنو، زیبائی تفکر دینی را در درک ادیان ومذاهب درتنوعشان کشف کند. درک تضاد درادیان ومذاهب، پیایند بدویت و توّحش تفکر دینیست.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

محسن حیدریان : سیر اندیشه تجددخواهی و آزادی در ایران

سیر اندیشه تجددخواهی و آزادی در ایران

محسن حیدریان

متن فشرده سخنرانی نگارنده در کتابخانه کسنینگتون لندن به دعوت کانون ایران
روز ۱۳ آپریل ۲۰۱۲

از دعوت کانون ایران در لندن و آقای دکتر قاسمی كه فرصت مشاركت در این گفتگو را فراهم كردند، سپاسگزارم.

Categories
چاشنی های اندیشه

آزادی و تصادف، دوپدیده به هم پیوسته اند. تصادفست که انسان را به ابتکارونوآوری میانگیزد …

آزادی و تصادف، دوپدیده به هم پیوسته اند. تصادفست که انسان را به ابتکارونوآوری میانگیزد. تصادفست که انسان را به شگفت کردن واندیشیدن میانگیزد. انسان یاجامعه ای که نیرومند نیست ویقین به، خود ندارد، ازتصادف میگریزد ومیهراسد. اینست که درگذشته ادیان نوری، برای گریزازتصادف، غایت برای خلقت وتاریخ معین ساختند. همچنین سپس فلاسفه برای گریزاز تصادف، تاریخ را قانونمند دانستـند، تا مردمان با اعتقاد به آن غایت یا به این قانونمندی، اطمینان به آینده ای پیداکنند که درآن تصادف نمیتواند اثری داشته باشد . هم آن غایت وهم این قانونمندی تاریخ، نا آگاهانه ایجاد گونه ای اجبار میکرد که همه اتقاقات وتصادفات اجتماع وتاریخ را بسوی آن غایت یا رعایت آن قانون، خواهد راند، ولو آنکه انسانها، دراعمال وافکارشان ازآنها هرروز نیز سربپیچند . ولی چنین اطمینانی به غایت یا به قانونمندی تاریخی، نیروی ابتکاررا درانسان واجتماع نابود میسازد. انسان واجتماع نیرومند، نیازبه تصادفات دارند، تا درابتکارونواندیشی، آزادی را واقعیت بدهند. قانونمندی و عادیات وروزمرگی زندگی، نیازبه اندیشیدن ونیاز به ابتکاروآزادی را میکاهد . با حذف تصادفات، دراثرغایت اندیشی و ایمان به قانونمندی تاریخ، حق آزاد اندیشی ازانسان واجتماع گرفته میشود. کاهش سراسرزندگی به عادیات و قانونمندی و ازبین بردن انتظار تصادفات، به نابود کردن نیرومندی و یقین به خود و نیازبه آزادی کشیده میشود. این یقین واعتماد اجتماع به خود است که تصادفات را منفی وشوم نمیداند و درآن سرچشمه آزادی وابتکارخود را می یابد. این یقین وطمینان اجتماع به خود هست که اصل آزادی و استقلال و « شکل دهی به آینده » است. تصادف را نمیتوان ازآینده وازآزادیخواهی حذف کرد ، بلکه باید نگذاشت، تا یقین به خود را با اعتقاد به غایت الهی یا قانونمندی تاریخی ازما بگیرند. ازاین رو بود که فرهنگ ایران، « عمل واندیشه به هنگام » را بنیاد نیکی میدانست، و « هنگام اندیشی » را که از « نیرومندی انسان واجتماع سرچشمه میگیرد » سرمایه زندگی میدانست، نه « فرصت طلبی » را که از« سستی وضعف انسان واجتماع » سرچشمه میگیرد.

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
موسیقی

بيش از شش هزار جلد کتاب در قم خمير شد …

بيش از شش هزار جلد کتاب در قم خمير شد

سايت «قدس آنلاين»

گزارش هرانا، به نقل از سايت «قدس آنلاين»، از خمير شدن بيش از شش هزار جلد
کتاب «غيرمجاز» عرفانی در شهر قم با نظارت اداره ارشاد اسلامی اين شهر خبر
داد. اين سايت محافظه‌کار روز سه‌شنبه (بيست و نهم فروردين) به نقل از
ماشاءالله سيرجانی٬ مسئول واحد بازرسی و نظارت اداره ارشاد قم، اين خبر را
اعلام کرده است. تعداد دقيق کتاب‌های خمير شده شش هزار و سيصد و هشتاد و چهار
جلد اعلام شده٬ اما نامی از اين کتاب‌ها و موضوعات آن‌ها برده نشده است.
نوزدهم بهمن سال هشتاد و نه نيز اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق با همکاری
سپاه پاسداران استان آذربايجا‌ن‌غربی بيش از سيصد جلد «انجيل» را به آتش
کشيده بودند. سوزاندن و خمير کردن کتاب در جمهوری اسلامی با وجود نظارت سفت و
سخت بر روند انتشار کتاب٬ سابقهء ديرينه‌ای دارد. در سال‌های اخير بسياری از
مراجع تقليد و روحانيون حاکم بر ايران از انتشار کتاب‌های عرفانی انتقاد کرده
و خواستار برخورد وزارت ارشاد با ناشران چنين کتاب‌هايی هستند. اين دسته از
روحانيون در سخنان خود بار‌ها نسبت به گسترش «عرفان‌های کاذب» در ميان جوانان
به وسيله کتاب‌های عرفانی «غيرمجاز» هشدار داده‌اند.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

استاد جمالی تنها مفسر رسوم ایرانی و تنها کسی است که رمزهای شاهنامه را گشوده است …

استاد جمالی تنها مفسر رسوم ایرانی و تنها کسی است که رمزهای شاهنامه را گشوده است. بدون دید استاد فهم شاهنامه برای ما دشوار خواهد بود

http://www.jamali.info/khanandegan )

Categories
چاشنی های اندیشه

جان هرانسانی ، خانه ونیایشگاه ِ زنخدا جی ( خرّم )، یا « اصل زندگی وعشق ورا مشگری و جوانمردی وزیبائی » است …

جان هرانسانی ، خانه ونیایشگاه ِ زنخدا جی ( خرّم )، یا « اصل زندگی وعشق ورا مشگری و جوانمردی وزیبائی » است . و درست درهربامدادی ،که « با م + داته » یا « پگاه » یا « اوُش+ بام » باشد ، وانسان ازخواب ، چشم میگشاید تا زندگی تازه را ازنو آغازکند ، این زنخدای عشق وزندگی ورامشگری و جوانمردی ، از« شب که ارتا » باشد ، زاده میشود ، وبه پیشبازانسان میشتابد، تا اورا درآغوش گیرد . چون « نگاه چشم » هرانسانی نیز، زایش همین «خرّم یاجی» اززهدان ِارتاست که « مردمک چشم » نیزهست . « پَگ» در« پگ+گاه »، نام زن نارپستانست ، و«بام » یا « وام «هم ، به معنای. پستان وهم به معنای « زنخدای عشق » است . به « جُدی » که نام ماه دهم ( دی= خرّم ) نیزهست ، « آبام گاه » ، گاه زنخدای عشق یا بام گفته میشود . معنای جدُی درعربی ، مردبخشنده است ، و این واژه همان واژه « جد دی » هست که بنا بر اقرب الموارد ، به معنای « سخی وبخشنده وجوانمرد » است . ولی « جد+ دی » به معنای « شیرزنخدا خرّم » است . اینست که مولوی با شناخت این پیشینه فرهنگی دربلخ که نیایشگاه این زنخدا( شاده = خرّم ) بود، میسراید که :
هرروز بامداد ، درآید یکی پـری
بیرون کشد مرا ، که زمن ، جان کجا بـَری
گرعاشقی ، نیابی ، مانند من ، بـُـتـی
ور تاجری ، کجاست چو من ، « گرم – مشتری »
ورعارفی ، « حقیقت معروف جان » ، « مـنـم »
ور کاهلی ، چنان شَوی ازمن ، که برپـری
خرّم ، پریزاداست و مادرش ، پری ، یا شاه پریان ارتا ، یا سیمرغست . این اصل عشق وشادی( نام دیگرش شاده است ) و موسیقی و جوانمردی وزیبائی، انسان را ازخواب بیدارمیکند ، وراه فرار وگریز را به من می بندد ، و مرا به عشق به خود فرامیخواند ومیگوید: این منم که اصل زیبائی هستم واین منم که مشتریها را گرم میکنم ، ومن همان « حقیقت جان تو ، و جان هرانسانی هستم » ، و اگر کاهل وبیحال باشم ، مرا خیزان وپران ورقصان میکند .

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

نزدیک ۸ سال است که از فلسفهء زنخدایی ایران تغدیه می کنم و هر روز بیشتر شیفتهء آن می شوم …

سلام استاد گرامی

;نزدیک ۸ سال است که از فلسفهء زنخدایی ایران تغدیه می کنم و هر روز بیشتر شیفتهء آن می شوم.شما همان کاری را که فلاسفهء غرب برای مدرنیته کردن سیستم نر خدایی از قرن ۱۵ تا حال در اروپا یا در غرب کرده اند،برای مردم ایران انجام میدهید با این تفاوت که هستهء سیستم زنخدایی ایران و جهان بر پایهء انسان دوستی ، عشق و محبت در همهء زمینه ها ازجمله
اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و اخلاقی است اما در غرب لباس نو برتن این افریتهء۵۰۰۰هزار ساله کرده اند و نام آنرا هم رنساس و یا رفرماسیون گذاشته اند.وبیشتر مردم دنیا هم به آن هم می بالند!!و سر مشق کشورهای در حال توسعه هم هست آیا ما بدبخت نیستیم در این جهان؟ تمام مشکلات غرب و شرق چه اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی به هستهء ضد انسانی این سیستم نر سالاری بر میگردد،که بر پایهء قدرت،سود، مالکیت ،حرص و طمع چه از نوع مدرن آن یا از نوع متوحش آن.ـگذاشته شده است.آقای جمالی،باشد که مردم ایران روزی فلسفهء زنخدایی ایران را که شما پایه گذار آن هستید ،چراغ راه خود کنند.اگر بیشتر تفکرات شما بزعم ایرانشناسان ودیگر متفکرین غیر علمی است،چون فهم و درک این فلسفه را ندارند. من به غیر علمی بودن این فلسفهء انسانی افتخار میکنم وسعی می کنم که چراغ راه زندگی ام باشد.

زنده و پیروز باشید

http://www.jamali.info/khanandegan )