خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

جـلـد یکـم

کتاب های الکترونیک

خــرد
سرمایهِ فلسفی ایران

حقیقتِ زندگی،«رنگ»است خـرد،رنگ-اندیش است
جلددویم

کتاب های الکترونیک

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

جلد سوّم
جـمهـوری ایـرانی

کتاب های الکترونیک

خردِ سرپیچ در فرهنگ ایرانرستم و سهراب
درفش کاویان ( ُ گش یا فرّخ )
فرهنگ یا کاریز، نام سیمرغ
َلنبَک یا نخستین «ساقی جهان»

کتاب های الکترونیک

زمانی= سکولار
ا َوامی = سکولار
سـپـنجی = سکولار

سکولاریته و حقوق بشر درفرهنگ ایران

عـدالتی که آزادی نیافـریند، عـدالت نیست

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در چاشنی های اندیشه | فرستاده شده در تاریخ 09-09-2017

1

Justice that doesn’t create freedom is no justice and freedom that doesn’t create justice is no freedom

Freedom that blocks justice and justice that blocks freedom is inhuman, since both, freedom and justice, stem from basic humanness, by destroying each other, they destroy humanity

Gerechtigkeit die keine Freiheit schafft, ist keine Gerechtigkeit, und Freiheit die keine Gerechtigkeit schafft, ist keine Freiheit
,Freiheit die Gerechtigkeit hindert und Gerechtigkeit die Freiheit hindert beide ist inhuman, denn sowohl Freiheit als auch Gerechtigkeit stammen aus der Menschlichkeit, und wenn sie sich gegenseitig vernichteten, vernichteten sie auch das Menschsein

عـدالتی که آزادی نیافـریند، عـدالت نیست
آزادئی که عـدالت نیافرینـد، آزادی نیسـت
آزادئی که عـدالت را ازبیـن میبـرد و
عدالتی که آزادی را ازبین میبرد، انسانی نیستند
آزادی وعدالت باهم ازانسان زاده میشوند
و با جداشدن از همدیگر، انسان را نابود میسازند

Our new home

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General, Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May | فرستاده شده در تاریخ 30-01-2014

0

This: http://jamali.info/simorgh is gonna be our new home. We’ll move in slowly!

Happy Birthday dear Jamali

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 07-01-2014

0

Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane
Manuchehr Jamali and Farangis G. Yegane

Happy Birthday dear Jamali!!!
And, on this occasion we’d like to announce that we are just in the process of creating an updated, remade version of this website. The old site will remain as we love it how it is, but an alternative, more technically “up to date” version of the site and its contents will be added!
Gita Yegane Arani-May, 7. January 3014.

Fruit without Seeds

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در Manuchehr Jamali and Gita Yegane Arani-May, اشعار منوچهرجمالی | فرستاده شده در تاریخ 22-08-2013

0

Fruit without Seeds!

Manuchehr Jamali, translation G.Yegane Arani-May

Man knows that truth is a fruit without seeds,
Truth, he knows, must pacify and satisfy your palate,

Hadn’t it been paradises fruit that he’d eaten,
And of which he’d spat out its seeds in disgust,
And said why God would have to place in fruit with sweetness,
teeth breaking rocks,

The devil though knew, that ripe fruit would bear heavy stones.
And seeds of “visionary fruits” would break the “questions” of the teeth!

The devil planted the seeds, that man spat with anger,
And over time grew another plant, and he’d create another paradise.
One that would produce fruit without seeds, and sights without questions!

And man, thrown out of paradise for eating God’s fruit,
Was so put back into God’s paradise,

And went with Satan’s paradisical insights,
Offering taste and comfort,

And the fruit, within him, would contain no seeds of questions.

Tired from painfully planting the seeds and cultivation,
And from the burden of growing and work,
The task became a bane.

Since then the devil would be in heaven,
That “knowledge without doubts” was achieved,
And a truth of “fruit without seeds” known,
And the truth without question be swallowed.

And man did not know that truth is the Creator,
Whose seeds become questions,
And that the knowledge that these questions developed, he would not find,
and thus not have the truth.

So he named the devil’s paradise, God’s paradise,
And God’s paradise would be named: a lie that’s past!


مـيـوهِ بى تـُخـمـه !

منوچهرجمالی

آدم ، حقيقت را ميوه بى تخمه ميدانست
حقيقت را بينشى ميدانست كه بايد از آن كام برد و به آرامش رسيد ،
و ميوه هاى بهشت را كه ميخورد ،
تخمه هايش را با نفرت از دهان بيرون ميافكند ،
و ميگفت كه چرا خدا در ميوه هاى به اين شيرينى ،
سنگهاى دندان شكن گذاشته ،
ولى ابليس ميدانست كه ميوه نرم ، زهدان تخمه سنگين است .
و تخمهِ « ميوه بينش » ، « پرسش » دندان شكـنـست !
ابليس ، تخمه هائى را كه آدم با خشم از دهان بيرون ميافكند ،
در زمينى ديگر كاشت و بهشتى ديگر آفريد.
كه ميوه ها ى بى سنگ ، و بينش ها بى سئوال بودند !
و آدم كه از ميوه هاى بهشت خدا ، بيزار شده بود ،
پشت به بهشت خدا كرد ،
و به سراغ بهشت ابليس رفت ،
كه كام را شيرين ميكرد و آرامش ميبخشيد ،
و ميوه بينش در خود ، هيچ تخم پرسشى نداشت.
او از كاشتن رنج آور تخمه ، و پرورش آن ،
و خطرهاى كشت و كار ، بيزار بود
و ازآن پس در بهشت ابليس ماند ،
كه « معرفت بى سئوال » داشت .
او حقيقت را ، « ميوه بى تخمه » ميدانست ،
و حقيتهاى بى سئوال را ، مصرف ميكرد
ونميدانست كه حقيقت ، آنگاه آفريننده است ،
كه تخمه اش ، سئوال باشد ،
ومعرفتى كه ازآن سئوالى پيدايش نمييابد ، حقيقتى هم ندارد
او بهشت ابليس را ، بهشت خدا ناميد،
و نام بهشت خدا را دوزخ گذاشت!

منوچهرجمالی : درسکولاریته، هرروزی،جشن است درفرهنگ ایران – هرروزی، نوروزاست …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | فرستاده شده در تاریخ 20-03-2013

0

منوچهرجمالی

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران

هرروزی، نوروزاست

جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
«چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن سازِِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

چهارشنبه سوری … پیدایش ِجهان ازیک تخم

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در از نو سبز و تازه شویم | فرستاده شده در تاریخ 20-03-2013

0

چهارشنبه سوری

منوچهرجمالی

پیدایش ِجهان ازیک تخم

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری

جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی

« سوروعروسی وشادی » ، جامه ایست که خدا برای وجود ما بریده و دوخته است . به عبارت دیگر، غایتِ گوهری ِ زندگی درگیتی ، جشن عروسی انسان ، یا انبازی وآمیزش او ، با طبیعت وانسانها وخدا و معنا وگوهرچیزها درزمانست . این شناخت و مهرورزی وکشش ِبدان ، ازکجا آمده است ؟ این سراندیشه ایست که درفرهنگ ایران ، در«جشن چهارشنبه سوری» به خود ، شکل داده است ، ولی دراثرمبارزاتی شدید ودرازمدت ، که با این « غایت » ، معنا ومحتوای آن شده ، این پیوند میان جشن چهارشنبه سوری، وغایت زندگی درگیتی ، فراموش ساخته شده است ، ولی خود ِ آئین ِظاهری جشن ، ازملت ، نگاهداشته شده است . امروزه ، رویکرد به سکولاریته یا « زندگانی زمانی » ، آتشی است که از زیرخاکستر هزاره ها ، ازهمین جشن وازجشنهای دیگر ایران ، باز افروخته وشعله ور میشود .

… ادامه

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

Please note

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 18-03-2013

0

A few soundfiles on the page http://www.jamali.info/soxanraniha/ currently don’t work, we are gonna fix that as soon as possible – please apologize

Thank you 🙂

HAPPY BIRTHDAY DEAR JAMALI !!!

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 07-01-2013

0

Mr. Soufiani’s Lost Facts

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 18-12-2012

0

Mr. Soufiani’s “research”

Mr ” Eb Soufiani ” ‘ s account on facebook http://www.facebook.com/eb.soufiani . He spreads the false claim that he had worked together with Mr. Jamali for 8 or 10 years, which is untrue. He invented this claim for selling his first publication called “The Lost Key”, in which he seems to write about his cultural perception of his home country Iran.

However, as far as the “cooperation” with Mr. Jamali is concerned: This author doesn’t even give any exact citations and exact references to Mr. Jamali’s books in his “Lost Key”. The only “mentions” within his main narrative text are those you see below. From page 3, 10 and page 1 in chapter 1 … the paging is a bit confusing in this book.

In the end of his book put a list with some of Mr. Jamali’s titles (falsely in English, one’s that originally are Persian titles) trying to suggest he would refer to these. But these “references” stand absolutely lose and in no clear context whatsoever.

The worst part of his book is his glossary which simplifies terms that picked up from Mr. Jamali’s work.

So this is how Mr. Jamali is referred to in Mr. Soufiani’s book:

“This book is dedicated to people who love their pets, who are nice to others, and who are excited by the prospect of exchanging new and intellectual ideas. You’re a rare and special group. Secondly, this book is solely devoted to Persian thinker and philosopher, Professor Manuchehr Jamali, who has published over 150 books in Persian literature, in Persian language. This book is the result of over 8 years of study into a fraction on the research works of this great man.”

“This book is the result of over 8 years of study into the research books of Persian thinker and professor, Manuchehr
Jamali, who has published over 150 books in Persian literature in Persian language.” (…)

“It is a reference to over 40 years of research work of Professor Manuchehr Jamali, a Persian philosopher, who has
published over 150 books in Persian Literature.” [don’t know where Mr. Soufiani gets this “150 books” idea from?]

“I have worked over 8 years on Persian philosophy with Professor Manuchehr Jamali who is a Persian philosopher. This is to bring a tiny fraction of his great work in research in this book in an attempt to boost the mental capacity of a free man in this world who just wants to rely to her/his common sense to serve mankind.”

We won’t however spent any money to sue him; the silliness of this authors venture speak against itself.

 

بدور از ميهن و آواره در گوشه ای در اين جهان، ميترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سيامک مهر

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در مهمانان سخن میگویند | فرستاده شده در تاریخ 02-12-2012

0

بدور از ميهن و آواره در گوشه ای در اين جهان،
ميترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری سيامک مهر

بيرون از دوزخ اما همچنان اسير!

گر چه من اينک از دوزخی بنام جمهوری اسلامی گريخته و به تبع آنهم ميبايد اندک آرامشی در درون خود حس کنم، ليکن آنچه در دو سال گذشته از سوی حکومت اسلامی حاکم بر ايران بر من روا داشته شده، آنچنان هراس‌انگيز و ويرانگر بوده که همچنان دلشوره داشته و شب ها هم از همان کابوس های پيشين رنج ميبرم. گمان هم نمی برم که تا زنده هستم، بتوانم گريبان خود را از چنگال اين عفريت کابوس رها سازم. آن همه ظلم، حق کشی، تهديد…، توهين، تحقير و بويژه، تخريب غرور و شخصيت هم تنها و تنها بدان خاطر بوده که پدر ارجمندم که حال بيش از دوسالی است که در چنگال اين عفريت اسلامی گرفتار آمده، به عنوان يک شهروند آگاه و مسئول، ديدگاه ها و باور های فرهنگی و مذهبی خود را به مدنی ترين شيوه ممکن بيان ميکرده است.

خرد، سرمایه فلسفی ایران – جلد هشتم – available in print now

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در کتاب های الکترونیک | فرستاده شده در تاریخ 13-11-2012

1

In print available now

خرد، سرمایه فلسفی ایران

آفـریدن ملـت و حکـومـت
بـر شـالـوده « منـش ِمـردمـی »

« جلد هشتم »

منوچهر جمالی

ISBN 1 899167 33 1
KURMALI PRESS
LONDON
2011

Price:  € 12,50

The free E-Book version

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

Other volumes in print

http://www.jamali-online.com/books.htm

Update on our recent technical problem

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 06-10-2012

0

Update on our recent technical problem: Most pages work fine again. A few pages in the old ‘mehmanan’ section still need to be re-encoded.

A letter by Siamak … July 2012

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | فرستاده شده در تاریخ 25-09-2012

0

سلام گیتای عزیز ، این بار نخست است که شعری میسرایم برای استاد گرانقدرم جمالی که همیشه در قلب من زنده است و هیچگاه نمی میرد …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در نظرات خوانندگان ارجمند | فرستاده شده در تاریخ 25-09-2012

0

By Siavash Mostaghimi and Ursula Honerlage

سلام گیتای عزیز

این بار نخست است که شعری میسرایم برای استاد گرانقدرم جمالی که همیشه در قلب من زنده است و هیچگاه نمی میرد.

او را اولین بار در صحرای ذهنم یافتم
نیلوفری بود با طراوت مثل ماه

مثل یک پروانه گرداگرد اوپر می زدم
در بهار ذهن او خودرا شاد یافتم

او دوباره سبز خواهد شداز زمین
می شکفتد این بار در ایران زمین

ای جوانان سیمرغ زنده است
در جمالی و در ما پاینده است

او که گنج ها بر ما گشود
ذهن ما را از پلیدیها زدود

او کلیدی بود در قفل ذهن ما
مرحمی بود از برای روح ما

او نمیرد هیچگاه در قلب ما
آتشی است در جان ما در راه ما

همسر او بود تا بود غمخوار او
دوست او،همگام او،هم راه او

ما همه مدیون این زیبا زنیم
کا ر این زن را ستوده،ارج نهیم

توانا و پیروز با شید

we have a technical problem …

نوشته شده توسط Palang LY | نوشته شده در General | فرستاده شده در تاریخ 21-09-2012

0

Dear Friends,

we have a technical problem that affects some parts of the site. We will fix the problem within the next couple of days. (The php version on our server changed, and causes a conflict with byte order marks in some of our older files.)

Thanks for your patience.