Categories
خـرد درپـرتـگـاه

منوچهرجمالی : خـرد درپـرتـگـاه – 6

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

خـرد درپـرتـگـاه (6)

فرانک،مادرفریدون،کیست؟
فرانک،« جی » یا«زندگی»است
که دربرابرضحاک (اژی+ دها )
که« ضدزندگیست»، می ایستد

تراگفتم و، بیش گویم همی
که از راستی ، دل نشویم همی
میازار کس را        ، که آزاد مـرد
سراندرنیارد ، به آزارو درد

رستم به اسفندیار- درشاهنامه

درفرهنگ ایران ، آزادی وراستی وسرفرازی ، رویه های گوناگون یک اصل هستند .  انسان ِآزادوراست ، ازآزار ودردی که به او میدهند، نمیترسد و بیمی ندارد ، و هرگز، تابع و مطیع و تسلیم ِ قهروتهدید نمیگردد . این فلسفه بسیاری ژرفیست که بنیاد فرهنگ ایران  است ، و در همان خیزش فرانک ، مادرفریدون رویاروی ضحاک ،  پیکریافته است . فرانک که« جی» یا «اصل زندگی شاد» و« مهرو خواست » ،  درزمان هست ، برغم آزارها ئی که ازاصل آزارودرد ( ضحاک ) میبرد ، سرتسلیم فرود نمیآورد و مطیع «خشم یا قهروتهدید » نمیشود و برای رستاخیز راستی و آزادی ، برمیخیزد . فرانـَک ؛ از واژه « فرن = پران درسانسکریت » برآمده است و « فرن افتار» ، همان جان یا آتش جانست که به انسان، تشخص می یابد . ازاین رو هرانسانی « فرندات یا فرنداد » هست و نام دیگر این خدا « فرن+ بغ » بوده است . فرنبغ ، برعکس آنچه درواژه نامه ها آمده ، « فره + بغ » نیست ، بلکه « فرن بغ » است . و افتاریا اوتارکه پسوند آتش جان درانسانست ( فرن افتار) ، معنای فرود آمدن خدا وتشخص یابی درانسانست . البته یزدانشناسی زرتشتی ، مجبوراست که این محتوا را بپوشاند . چون « فرن = پران » ، آتش جانست که دربرافروختن ، فراز( فراس = فرانک ) می یابد و درست نام ارتا ( اردیبهشت ) ، سرفراز هست . وارتا ، نام دیگر، همین عنصرنخستین یا آتش جانست . پس آتش خدائی ، دربرافروتن ، راست به بلندی می بالد و سرفراز میشود . درخت سرو نیز، مانند انسان ، تخم ارتا هست ، ازاین رو « اردوج = ارتا وج = تخم ارتا » نامیده میشود ودرختیست که صفتش « راستی » و « آزادی » است.

Categories
مهمانان سخن میگویند

جزیهء اهل ذمه – قسمت اول

فصل ششم

جزیهء اهل ذمه

قسمت اول

باجی([1]) برای حفظ ایمان و عقیده

تعریف جزیه

در آغاز اسلام هنگامی که اعراب به کشورها حمله می کردند، مردم جوامع و یا کشورهایی که مورد حمله واقع می شدند دو راه بیشتر نداشتند یا این که جنگ کنند و از کشورشان دفاع کنند و یا تسلیم اعراب شوند. در صورتی که برای دفاع از خود، جنگ می کردند و شکست می خوردند به عنوان کافران حربی تلقی می شدند و جان و مالشان در برابر اعراب اعتباری نداشت، مردان آن ها کشته می شدند و اموال آنان به غارت می رفت و زنان و کودکان آن ها به صورت بردگان اعراب در می آمدند. اگر آن ها بدون جنگ تسلیم می شدند و جزو کفار ذمی نبودند باید مسلمان می شدند و یا کشته می گردیدند و اگر از کفار ذمی بودند (زرتشتی، مسیحی و یهودی) یا باید مسلمان می شدند و یا این که با قبول احکام و شرایطی و در قبال پرداخت مبلغی سالیانه، برای خود و هر یک از افراد خانواده خود، که جزیه نام داشت، می توانستند دین و مذهب خود را حفظ کنند و در جامعه مسلمانان به زندگی ادامه دهند.

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟ اینست که: حکومت،آفرینش ِانسانست،وملت باخردش آنرامیآفریند

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟ اینست که:
حکومت،آفرینش ِانسانست،وملت باخردش آنرامیآفریند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

Daryush Shokof gone missing

Daryush Shokof gone missing

http://www.iranian.com/main/news/2010/05/29/daryush-shokof-gone-missing

Categories
پاره اندیشی

درسکولاریسم،انسان،میتواند جهان را مستقیما بشناسد

درسکولاریسم،انسان،میتواند جهان را مستقیما بشناسد .
…………………………………………….
گرانیگاه فرهنگ ایران، جستجوی زندگی درگیتی هست . درفرهنگ ایران ، جویندگی ، بنیاد شناخت زندگی درگیتی هست . او چه میجوید ؟ انسان ، زندگی شاد ( بهزیستی) را درجهان میجوید و میتواند آنرا درجستجو ، بیابد . اساسا واژه « جی » که جان یا زندگی باشد، دراصل دارای این معانی هست : 1- عشق ومهر( یوستی) 2- کشش 3- انبازی ( آسن ، یوغ، جفتی، مهر) ، 4 – توافق وهمآهنگی و5- شاهین ترازو .

به عبارت دیگر، انسان ، گوهری یا بذری هست ( مردم= مر+ تخم ) که درانبازو جفت شدن ( یا مهرورزیدن وآمیختن وهمکاری ) با گیتی ، آفرینندهِ روشنی وشادی وجنبش میشود . بذرانسانی، درختی میشود بالنده وسرفراز که بارش ، خرد بیننده وگفتارخوب هست .

Categories
مهمانان سخن میگویند

دکتر محمد حسین یحیایی : برنامه ریزان برای مدیریت جهان را به شانگهای راه نمی دهند

برنامه ریزان برای مدیریت جهان را به شانگهای راه نمی دهند

دکتر محمد حسین یحیایی

یکی از سازمان های منطقه ای که جمهوری اسلامی آرزوی پیوستن به آن را دارد، سازمان همکاری گروه کشور های عضو شانگهای است. این سازمان با فروپاشی اتحاد شوروی از سوی چهار کشور فدراسیون روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان( همگی عضو کشور های همسود) همراه با چین در شانگهای با نام گروه 5 در آوریل 1996 شکل گرفت. کشور های عضو در راستای منافع خود به آن پیوستند. فدراسیون روسیه در آرزوی باز سازی گذشته دیرین خود، تمایل داشت قدرت نظامی و ظرفیت های اقتصادی را به رخ اعضا و دیگر کشور های منطقه بکشد. چین همراه با انگیزه های اقتصادی، از نفوذ کشور های جدا شده از ترکیب اتحاد شوروی در منطقه سین کیانگ بیم داشت. کشور های دیگر که از جمهوری های سابق شوروی بودند ،خواهان شناسایی مرز های بین المللی خود از سوی جهانیان بودند که بار دیگر زیر نفوذ فدراسیون روسیه قرار نگیرند. ولی آنچه در مرحله نخست از سوی همه اعضا مطرح شد، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جلوگیری از تولید و توزیع مواد مخدر در منطقه و جهان بود. در بخشی از اهداف پیمان شانگهای آمده بود. ً تقویت اعتماد، دوستی و حسن همجواری بین اعضا، همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، فنی، انرژی، حمل ونفل، محیط زیست، تلاش در راستای صلح، امنیت و ثبات در منطقه خواست همگی اعضا است و در آن راستا عمل خواهد شد.ً

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟ …

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟
انسان میتواندجهان رامستقیماازجهان بشناسد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
پاره اندیشی

عشق به زیبائیهای نهفته درجان انسان، سرچشمه همه ارزشهای مردمی انسانست « مفهوم ِعشق ، نزد مولوی »

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

عشق به زیبائیهای نهفته درجان انسان،
سرچشمه همه ارزشهای مردمی انسانست
« مفهوم ِعشق ، نزد مولوی »

با چیرگی شریعت اسلام دراجتماع ، سخن گفتن ازعشق ، بسیاردشواروپیچیده بود ، وهست وخواهد بود. نزد عارف ، «عشق » ، اولویت برهر«ایمانی واعتقادی » دارد ، وازاین رو ، عشق ، پدیده « وراء ایمانها ، یعنی فراسوی ایمان وکفر، فراسوی ایمان به اسلام ومسیحیت ویهودیت و… همه ایسم ها » است . این عشق ، چنانچه پنداشته میشود ، فراجهانی و آسمانی وماوراء الطبیعی نیست ، بلکه کا ملا زمینی واجتماعی و سیاسی وحقوقی است ، چون این عشق ، « عشق به جان » هست .

مفهوم « جان » در فرهنگ ایران ، دورویه چسبیده وجفت به هم دارد . جان که دراصل « گی + یان = جی + یان » باشد ، به معنای « خانه گی ، یا خانه جی » هست. « گی » ، نام سیمرغست و« جی» ، نام دخترش رام ، زنخدای زندگی ( جی) و زمان وموسیقی وشادی وشناخت است . اینست که هرجانی درهرانسانی ، ازیکسو« آتش زندگی یا اصل زندگی دراو» هست ، و ازسوی دیگر، این جان ، تخمه یا بذری ازخوشه سیمرغ یا خدا هست . درجان ، خدا وانسان باهم جفت هستند .

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

آیاتاکیدات دائمی موسوی برمحوراسلامیت خطرناک است؟

ناصر مستشار

جامعه ایران همچنان ملتهب است. باردیگرمردم ایران در گذار و یک تصمیم سرنوشت ساز وتاریخی ایستاده اند. یکبارمردم ایران در یک تصمیم گیری تاریخساز در انقلاب 57 ، جنبش آزادیخواهی خود را به اولیاء حکومت اسلامی سپردند و در سی ساله گذشته رنج و زهر آن را تا به امروز باپوست واستخوان و روان خود همچنان در حال چشیدن هستند! به نوشته سايت « کلمه»، آقای موسوی در ديدار با جمعی از زندانيان سياسی قبل از انقلاب بهمن ۵۷، با اعلام اين مطلب گفت: «اگر قرار باشد که نظام با پر کردن زندان‌ها يا با زدن و گرفتن دانشجويان و کارگران مسلمان، هنرمندان و سينماگران و روزنامه‌نگاران باقی بماند، آيا می‌توان از چنين نظامی در جهان دفاع کرد؟»«ما نمی‌خواستيم فقط حکومت تشکيل بدهيم و به نام اسلام چهارچوبی تعريف کنيم، اما از محتوا خالی باشد و از آرمان‌ها و آرزوهايی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود، هيچ نشانی نداشته باشد».

Categories
چاشنی های اندیشه

هرانسانی، به بهزیستی درگیتی ، حق دارد …

هرانسانی، به بهزیستی درگیتی ، حق دارد. آنکه بهزیستی را، به فردای تاریخ، ویا به آخرت، وعده میدهد، این حق را ازانسان، غصب میکند.  ایمان به آخرت ، سلب حق خود با اراه خود ، ازخود هست. ولی انسان، چنین حقی را ندارد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
دفاع از اقليتها

جمه ماموران امنيتي به منازل دراويش در قائمشهر

هجمه ماموران امنيتي به منازل دراويش در قائمشهر

ساعت هفت عصر روز، پنجشنبه 6 خرداد 1389، يك گروه ده نفره از مامورین اداره اطلاعات شهرستان قائم شهر به سرپرستی ریاست اداره اطلاعات قائم شهر بنام مستعار جلالی به منزل عیسی عربی محل برگزاری مجالس دراویش گنابادی در شبهای جمعه وارد شده و ضمن تجسس و بازرسی کلیه كتابها و عكس‌ها و ساير اقلام فرهنگی و عرفانی نظير سي دي هاي موسيقي موجود را مصادره و با خود بردند . مامورین امنیتی، پس از این اقدام به منزل ذاکری که مجلس شبهای دوشنبه دراویش در آنجا برگزار می گردد مراجعه و پس از تفتیش محل کلیه کتب عرفانی و کامپیوتر شخصی وی را نیز به همراه بردند .

Categories
مهمانان سخن میگویند

فرید راستگو : عوامل بازسازی استبداد، بعد از انقلاب ۵۷ چه کسانی بودند؟ (۵)

عوامل بازسازی استبداد، بعد از انقلاب ۵۷ چه کسانی بودند؟ (۵)

فرید راستگو

• از آنجائیکه بسیاری از تحصیل کرده ها و نخبگان ایرانی معتاد قدرت و استبداد هستند ذهنیت و نگرش سیاسی آنان چیزی جز بر مردم حاکمیت کردن و رسیدن به قدرت نیست. همین ذهنیت قدرت پرست است که خود عامل بازسازی ستون پایه های قدرت استبدادی و خود استبداد و دیکتاتوری می شود. با این برداشت از تاریخ سیاسی ایران است که تحولات بعد از انقلاب ۵۷ را به عنوان تجربه مورد مطالعه قرار می دهیم …

Categories
پاره اندیشی

چرا ماحق به سکولاریسم ( زندگی زمانی) داریم ؟

چرا ماحق به سکولاریسم ( زندگی زمانی) داریم ؟
……………………………………………………..
زندگی سکولار، حق ماست . چرا ؟ چون جشن وشادی ، گوهرخدای ما بوده است . خدا، شادیست . نام خدای ما ، « رام » ، « شاده » و « جی = زندگی» بوده است . رام ، اصل زندگی شاد در زمان هست ، چون خودش ، هم خدای زمان ، هم اصل زندگی ، وهم اصل شادی وجشن وموسیقی ورقص وشناخت هست. بنابراین ، خدا ئی که اینهمانی با زندگی درجان هرانسانی دارد سرچشمه شادیست . خدا درهرجانی ، اصل شادی درزندگیست . این حق مقدس فطری هر انسانیست .  ازاین رو درفرهنگ ایران ، جشن که زندگانی شاد درگیتی باشد با خدا اینهمانی داشت .

Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم، به معنای آنست که انسان، درطبیعت وفطرتش …

سکولاریسم، به معنای آنست که انسان، درطبیعت وفطرتش،«حق به زندگی ِشاد، یا بهزیستی درگیتی »دارد. حکومت ، یا سازمانهای اقتصادی وحقوقی وسیاسی، فقط موقعی « حقانیت » دارند، که این حق ِگوهری را که مردم مطالبه میکنند، واقعیت ببخشند. این «حق فطری انسان به بهزیستی درگیتی»، به جامعه ، حق میدهد که هرحکومتی را که « غایتی دیگر» دارد، واژگونه سازد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

مهدی اصلانی : آقای کروبی هیچ می‌دانید خاوران کجاست؟

آقای کروبی هیچ می‌دانید خاوران کجاست؟

مهدی اصلانی

• کافی است یک شب‌جمعه و تنها برای یک‌بار هم که شده در کنار پخش خبر و درج عکس‌های دیدارتان از خانواده‌های زندانیان خودی‌ سری هم بدان‌جا بزنید و ببینید مادران و همسران داغ و درفش چگونه بیست و دو سال است بر مکان‌هایی فرضی می‌نشینند و با تراشه‌ی ناخن و اشک، مزارهای بی‌نام را شستشو می‌دهند. شاخه گلی می‌گذارند …