Categories
اندیشـه های روزانـه

منوچهرجمالی : اندیشـه های روزانـه – 6

منوچهرجمالی

اندیشه های روز به روز
(6)

درفرهنگ ایران ،
انسان ِ نیرومند، درجهان پیدایش می یابد
ولی زرتشت ،
« انسان ِناتوان وفرومانده » را آفرید ،
و انسان نیرومند را دراجتماع ، نابودساخت

تا گزندی را که زرتشت به فرهنگ ایران زده است ، ازروان واندیشه ایرانی ، زدوده نشود ، سرشاری ونیرومندی اش، پدیدار نخواهد شد ، و با این نیرومندی وسرشاری وغنای وجودی هست که میتواند درجهان ازنو دراستقلالش ، برپا خیزد . دست وپای خرد ایرانیان را زرتشت ، با زنجیرهای گران بسته وازجنبش انداخته است و بی رهائی از زرتشت ، باززائی ورنسانس فرهنگی ایران ، غیرممکن میباشد .

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : « سیاه مشق های روزانه » Part 1, 2 and complete version

« سیاه مشق های روزانه »

بخش نخست

و
متن یک سخنرانی در کانون ایران در لندن
درباره

ما جای پای خود را
در شاهنامه می یابیم

ضد ِ پهلوانان ِ شاهنهه
کیومرث – سیامک – جمشید – ایراج – سیاوش

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 4.5 MB

VIEW PART 2 E-BOOK AS A PDF 4.4 MB

VIEW COMPLETE E-BOOK AS A PDF 8.9 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : « سیاه مشق های روزانه » – بخش نخست

« سیاه مشق های روزانه »

بخش نخست

و
متن یک سخنرانی در کانون ایران در لندن
درباره

ما جای پای خود را
در شاهنامه می یابیم

ضد ِ پهلوانان ِ شاهنهه
کیومرث – سیامک – جمشید – ایراج – سیاوش

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 E-BOOK AS A PDF 4.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
چاشنی های اندیشه

مــن ، به معنای کسیست که میاندیشد …

مــن ، به معنای کسیست که میاندیشد
پس چـرا نباید« مـنـی» کـرد؟
چون با اندیشیدن ، انسان ازخداسرمی پیچد
با اندیشیدن ،انسان،منی میکند
وبی اندیشیدن، دیگرانسان(من=اندیشنده) نیست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : همپُرسی ( دیالوگ ) بنیاد ِ فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

پژوهشی در باره فرهنگ زنخدائی ایرران
پیش از میترا و زرتشت

همپُرسی ( دیالوگ )
بنیاد ِ
فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 5.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : رستاخیز سیمرغ … Iranian Culture Before Mithra and Zarathustra

رستاخیز سیمرغ

Iranian Culture Before Mithra and Zarathustra

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 13.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

در خانه اگر کس است یک حرف بس است …

درودی نوروزی به استاد ارجمندم کاشف نت های این موسیقی راهساز آینده و راهکار آیندگان

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

بگذارید تمام گیتی و همه مردم شهر ،  چیزی را که در باره ی شما اکنون  می نویسم،   بخوانند و بدانند که  گذشته شاد و ژرف فرهنگی ایران که روان نیرومند آن هنوز همچون شعله ای پنهان،  در واژه ها جاری هست،  به مانند چندین دستگاه موسیقی ست که خود دربرگیرنده ی  چندین هزار  نت زیبا ی  موسیقی میباشد. کاری که فیلسوف مستقل و بزرگ معاصر و همزمان ما آقای  جمالی انجام داده است کشف این نت ها و در مجموع کشف این موسیقی ست.

Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

ازایران … جناب استاد منوچهر جمالی آموزگار محترم من …

ازایران

جناب استاد منوچهر جمالی آموزگار محترم من
نخستین اینکه سایت شما در ایران فیلتر است و با هزار زحمت هم  نمی توان آن را گشود و خواند که البته این کار از معجزات حکومت اسلامی است که فیلتر کردن را دوست دارد.

Categories
چاشنی های اندیشه

همه « روزها » درایران، هنوز نیزنام « رام، زنخدای زمان وزندگی وموسیقی ورقص» رادارند …

همه « روزها » درایران، هنوز نیزنام « رام، زنخدای زمان وزندگی وموسیقی ورقص» رادارند. نام روزهای هفته : « شنبه، یک، دو،سه،چهار،پنج شنبه وآدینه »میباشند، وهمه اینها، نام زنخدای ِجشن درزندگی ودرزمان، رام » هستند. «شنبه» که « شن+ به » باشد، به معنای « نای ِبه» است، که « وای به= اندروای= رام» میباشد، وزرتشتیها، اورا نرینه ساخته اند، چون این خدا دراصلش مانند سایرخدایان ایران، جفت گوهراست. وآدینه را ایرانیان»،با « زهره= و ِنوس» اینهمانی میدادند ( شعرسعدسلمان) . این زنخدای ِرقص وشعروموسیقی است که زندگی درزمان را ،جشن میسازد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که بُنمایه جنبش دانشجوئی تیر ماه ١٣٧٨ درایران شد

اندیشه هائی
که
بُنمایه جنبش دانشجوئی
تیر ماه ١٣٧٨
درایران شد

فرهنگشهر

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 5.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : آزادی ، حق انتقاد از اسلام است

آزادی ،
حق انتقاد از اسلام است

منوچهر جمالی

VIEW PART 1 OF THIS E-BOOK AS A PDF 8.8 MB

VIEW PART 2 OF THIS E-BOOK AS A PDF 2.9 MB

VIEW PART 3 OF THIS E-BOOK AS A PDF 5.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
اندیشـه های روزانـه

منوچهرجمالی : اندیشـه های روزانـه – 5

منوچهرجمالی

اندیشه های روز به روز
(5)

چرا حقیقت ، آب روان است ؟

ای کوزه گرصورت ، مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس ، کو« جوی روان » دارد

اینکه فلسفه ، بیان « تجربیات مایه ای انسان درمفاهیم » است ، خرافه ایست سازنده ، که بنیاد فلسفه را گذاشت . با این خرافه ، تفکرفلسفی ، بنیاد نهاده شد .  ولی « واقعیت فلسفه » ، غیرازاین آرمان فلسفه است . فلسفه ای که بتواند همه تجربیات مایه ای انسان را به مفاهیم تبدیل کند ، فلسفه ایست مُرده که میافسرد. فلسفه زنده ، ترجمهِ تحربیات بنیادی انسان ، به « مفاهیم خشک وخالی وانتزاعی » نیست ، بلکه  « جنبش نوسانی و آویخته میان نقش و اندیشه ، یا صورت ومعنا » هست . تفکرزنده فلسفی ، جنبش ازنقش به مفهوم ، و ازمفهوم به نقش است ، نه « فروماندگی وانجماد درمفاهیم انتزاعی » ، و پشت کردن به « نقش وصورت » .

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : اقلیت و آزادی

دموکراسی ، یک انقلاب زبانست. زبان تفاهم به جای زبان فرمان ، به جای زبان خدا ، به جای زبان قدرت ، به جای زبان ترس ، به جای زبان وحدت ، به جای زبان تئولوژی
به جای زبان دین

اقلیت و آزادی

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 543 KB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
کتاب های الکترونیک

منوچهر جمالی : مژده به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

مژده
به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

چون
مردم تابع آنان خواهند

مژده
به آنانیکه بهترین سخنان را میگویند

چون
بر مردم حکومت خواهند کرد

منوچهر جمالی

VIEW THIS E-BOOK AS A PDF 1.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Categories
چاشنی های اندیشه

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ …

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ زنخداخرداد وجفتش امرداد، پیکریابی ایده آل خوشزیستی ودیرزیستی درگیتی بودند، ودرست زرتشت برضد این سکولاریسم برخاسته بود ، وبهشت ودوزخی، فراسوی جهان خلق کرده بود. خرداد وامرداد، خدایان جفت بودند که درکام ( دهان وزبان ومزه)و دراشکم ( اش+کام ) هرانسانی پیکرمی یافتند، وجانمایه جهان هستی را نقد ( نه نسیه ) میمزیدند و افروزنده آتش زندگی درشکم (معده واندام گوارش) بودند

( http://www.jamali.info/chashniha )