Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهرجمالی : درسکولاریته، هرروزی،جشن است درفرهنگ ایران – هرروزی، نوروزاست …

منوچهرجمالی

درسکولاریته، هرروزی،جشن است
درفرهنگ ایران

هرروزی، نوروزاست

جشن، همیشه با« نوشدن » کاردارد
«چرا نوروز ،جشنی شد که انسان، دشمن خردِ جشن سازِِ خود شد »
روایت شاهنامه ازنوروز، روایتی ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانیانست
معنای « سکولاریته» اینست که: زندگی در زمان ، جشن است. زندگی، خندیدن درزمانست.

VIEW AS HTML — VIEW AS WORD.DOC — VIEW AS PDF

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

Categories
از نو سبز و تازه شویم

چهارشنبه سوری … پیدایش ِجهان ازیک تخم

چهارشنبه سوری

منوچهرجمالی

پیدایش ِجهان ازیک تخم

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری

جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی

« سوروعروسی وشادی » ، جامه ایست که خدا برای وجود ما بریده و دوخته است . به عبارت دیگر، غایتِ گوهری ِ زندگی درگیتی ، جشن عروسی انسان ، یا انبازی وآمیزش او ، با طبیعت وانسانها وخدا و معنا وگوهرچیزها درزمانست . این شناخت و مهرورزی وکشش ِبدان ، ازکجا آمده است ؟ این سراندیشه ایست که درفرهنگ ایران ، در«جشن چهارشنبه سوری» به خود ، شکل داده است ، ولی دراثرمبارزاتی شدید ودرازمدت ، که با این « غایت » ، معنا ومحتوای آن شده ، این پیوند میان جشن چهارشنبه سوری، وغایت زندگی درگیتی ، فراموش ساخته شده است ، ولی خود ِ آئین ِظاهری جشن ، ازملت ، نگاهداشته شده است . امروزه ، رویکرد به سکولاریته یا « زندگانی زمانی » ، آتشی است که از زیرخاکستر هزاره ها ، ازهمین جشن وازجشنهای دیگر ایران ، باز افروخته وشعله ور میشود .

… ادامه

see more on ghashn dar Iran: http://www.jamali.info/gashn

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم – صفحه ۶۶ – ۶۷

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم
صفحه ۶۶ – ۶۷

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند + صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۲۵۷ – ۲۵۸ ، عذاب انسان، حقیقت وعدالت را نفی میکند
+
صفحه ۲۶۰ – ۲۶۴ ، بیداد و درد

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر + صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۱۳ – ۱۴ ، تفاوت مـُلا و متفـکـر
+
صفحه ۷۴ – ۷۵ ، اخلاق ایمانی و اخلاق فرهـنگی

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش نخست ، صفحه ۱۰۴ – ۱۰۶

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش نخست
صفحه ۱۰۴ – ۱۰۶

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم ، صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم
صفحه ۱۲۰ – ۱۲۲

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش نخست ، صفحه ۱۹۰ – ۱۹۲

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف
– بخش نخست
صفحه ۱۹۰ – ۱۹۲

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف – بخش دوم ، صفحه ۲۱ – ۲۲ + صفحه ۲۲ – ۲۴

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف
– بخش دوم
صفحه ۲۱ – ۲۲ + صفحه ۲۲ – ۲۴

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، صفحه ۹۰ ، هنر لذت بردن از آنچه کوچک میباشد + صفحه ۹۱ ، چرا حقیقت، شهید لازم دارد؟ + صفحه ۹۱ – ۹۳ ، تضاد سعادت و سود

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید
صفحه ۹۰ ، هنر لذت بردن از آنچه کوچک میباشد
+
صفحه ۹۱ ، چرا حقیقت، شهید لازم دارد؟
+
صفحه ۹۱ – ۹۳ ، تضاد سعادت و سود

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست ، صفحه ۸۷ – ۹۰

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست
صفحه ۸۷ – ۹۰

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست ، صفحه ۶۱ – ۶۳

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست
صفحه ۶۱ – ۶۳

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست ، صفحه ۱۲۰ – ۱۲۱

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست
صفحه ۱۲۰ – ۱۲۱

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست ، صفحه ۱۹۶ – ۱۹۷

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست
صفحه ۱۹۶ – ۱۹۷

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست ، صفحه ۶۵ – ۶۸

سیاه مشق های روزانه – بخش نخست
صفحه ۶۵ – ۶۸

*** ادامه …