Categories
جـشـن در ایران چهارشنبه سوری

منوچهرجمالی : پیدایش ِجهان ازیک تخم – با چهارشنبه سوری غایت زندگی،« سوروشادی » میشود – چهارشنبه سوری …

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

پیدایش ِجهان ازیک تخم

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری

جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی

« سوروعروسی وشادی » ، جامه ایست که خدا برای وجود ما بریده و دوخته است . به عبارت دیگر، غایتِ گوهری ِ زندگی درگیتی ، جشن عروسی انسان ، یا انبازی وآمیزش او ، با طبیعت وانسانها وخدا و معنا وگوهرچیزها درزمانست . این شناخت و مهرورزی وکشش ِبدان ، ازکجا آمده است ؟ این سراندیشه ایست که درفرهنگ ایران ، در«جشن چهارشنبه سوری» به خود ، شکل داده است ، ولی دراثرمبارزاتی شدید ودرازمدت ، که با این « غایت » ، معنا ومحتوای آن شده ، این پیوند میان جشن چهارشنبه سوری، وغایت زندگی درگیتی ، فراموش ساخته شده است ، ولی خود ِ آئین ِظاهری جشن ، ازملت ، نگاهداشته شده است . امروزه ، رویکرد به سکولاریته یا « زندگانی زمانی » ، آتشی است که از زیرخاکستر هزاره ها ، ازهمین جشن وازجشنهای دیگر ایران ، باز افروخته وشعله ور میشود .

Categories
چاشنی های اندیشه

چراچهارشنبه سوری ، زنده باقی مانده است ؟ پنج روز پایان سال …

چراچهارشنبه سوری ، زنده باقی مانده است ؟ پنج روز پایان سال ، جزوماهها نبودند. روزسوّمش را ایرانیان ، روزپیروز، یا سیمرغ مینمایدند . سیمرغ ، آذرفروز ، یعنی مبدع و نوآور و بنیاد گذار حق درهمه انسانهاست . وروزچهارمش را، ایرانیان ، روزرام مینمامیدند که ، زنخدای زندگی و زمان و موسیقی ورقص وشناختست .ازاین رو، روزسور بود، چون زندگی درزمان درگیتی ، غایت خود را می یافت. از آتشی که سیمرغ میافروخت،جهان زندگی وشادی درزندگی درگیتی، پیدایش می یافت

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضامرادی غیاث آبادی : چارشنبه سوری

چارشنبه سوری

رضامرادی غیاث آبادی

استناد به این نکته که به دلیل نبود روزهای هفته درایران باستان، جشن چارشنبه سوری نمی تواند پیشینه‌ای زیاد داشته باشد، نظر قابل قبولی نیست.

Categories
انسان سیمرغی، میاندیشد

انسان سیمرغی میاندیشد 6

منوچهرجمالی

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری
جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی