Categories
نظرات خوانندگان ارجمند

با درود با اجازه به سایت شما هم سری زدم و کارهای شما ازجمله ضحاک …

با درود با اجازه به سایت شما هم سری زدم و کارهای شما ازجمله ضحاک را دیدم شاهنامه خیلی جای کار دارد هر رزو که می خوانمش و بارها که می خوانمش از گوشه ای و کناری چیز نویی می بینم فایلهای استاد جمالی را کم کم می خوانم در جستجوهای اینترنتی ام در بارهی شاهنامه با ایشان رسیدم و چون همیشه سیمرغ را دوست داشتم مرا به خود جذب کردم. و وقتی در این وبگردی ها دلیل رفتن رستم و رخش را به ته چاه خواندم بیشتر مشتاق شدم تا پیش از آن دیدگاه هیچ یک از پژوهشگران را نمی پسندیدم همیشه دنبال این پرسش بود: چرا رستم به ته چاه می رود!ا دیدگاه مهرداد بهار عصبانیم می کرد و دیگاه بسیاری که رستم را گرفتار آز می دانستند همینطور یکی دیگر از پژوهشگران دیدش این بود که دوران پهلوانی به سر رسید…. تا اینکه دیدگاه استاد جمالی را خواندم و آن را بهترین یافتم آنچه شما فرستاده اید کم کم می خوانمشان و برای دوستانم فوروارد می کنم با سپاس فراوان

http://www.jamali.info/khanandegan )

پاسخ دهید