Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (7)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ ملائی ، حق فـتوای قـتل و فـتوای جهاد ندارد
یعنی، فقط خردِ انسانی، حق نگهبانی و سامان دادن جان یا زندگی (اجتماع) را دارد

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید