Categories
چاشنی های اندیشه

تا عامه، مقلداست، صغیراست و استقلال و آزادی اندیشیدن، بنام « الله » ازاوسلب شده است …

تا عامه، مقلداست، صغیراست و استقلال و آزادی اندیشیدن، بنام « الله » ازاوسلب شده است، و طبعا راءی دادن او به پشیزی نمی ارزد. خواستن تقلید از مردم، تلاش برای غصب آزادی و مرجعیت ازانسانست. رای دادن، فقط هنگامی ارزش واعتباردارد که ریشه در استقلال وآزاداندیشی فرد داشته باشد. از این رو جمهوری اسلامی در ایران که برپایه آراء اکثریت مقلدان، تاءسیس گردید، به کلی فاقد حقانیت و اعتبار دموکراتیکست. استقلال و آزاد اندیشی فردیست که به « راءی دادن درسیاست »، ارزش واعتبارمیدهد، و بدینسان خرد انسان را « مرجع نهائی » میشناسد. و با این گونه رای است که انسانها دراجتماع، « مرجع نهائی » میگردند، و آخوند یا هرقدرتمندی دیگر، از مرجعیت میافتد، و حق فتوی دادن به کلی ازاو سلب میگردد. همپرسی که ترجمه غلط « رفراندم » است به معنای راءی دادن مردم به عنوان « مرجعیت » است. با « رای دادن به ولایت فقیه »، ملت ازخود، سلب مرجعیت میکند، و هیچ ملتی این حق را ندارد که ازخود، سلب مرجعیت، یعنی سلب آزادی بکند، و این مرجعیت را به دیگری واگذارکند. آزادی و استقلال، انتقال پذیرنیست. و آنکه از باز دادن مرجعیت به ملت امتناع میکند، غاصب حق ملت است. آخوندها، غاصبین حق ملت ایران هستند.

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید