Categories
مهمانان سخن میگویند

محمدحسین یحیایی : بحران فراگیر اقتصادی و لابه های رژیم درمانده

بحران فراگیر اقتصادی و لابه های رژیم درمانده

دکتر محمدحسین یحیایی

گسترش تحریم ها و تهدید نظامی می تواند رژیم را به کرنش، تمکین و عقب نشینی از سیاست های گذشته مجبور سازد ولی همزمان می تواند اوضاع اقتصادی، شرایط زندگی را برای مردمی که از نعمت ها و رانت های دولتی محروم هستند مشکل سازد. همزمان رژیم را که به جنون قدرت گرفتار است به میلیتاریسم و سرمایه گذاری در نیرو های نظامی _ امنیتی برای پیشگیری از خیزش همگانی تشویق نماید …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۲۲۲ – ۲۲۵ ، از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگو با دیگری

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۲۲۲ – ۲۲۵
از تعلیم دادن به دیگری تا گفتگو با دیگری

*** ادامه …

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۷

منوچهر جمالی : چشم،هم،ترازو وهم،سنج ه(معیار) هست رشـن و « نگاه ِچـشـم »

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهر جمالی

چشمی که درگوهرچیزها،
زیبائی را میبیند، ومست عشق میشود
( زُهره= بیدخت ،  ونگاه درآئینه گیتی)
======================
چشمی که درگوهرچیزها ،
باده نوشین راستی را می بیند
و ازنوشیدن آن ، هشیارمیشود
( رشن ، وفشردن خوشه انگورپروین )
======================

چشم،هم،ترازو وهم،سنجه(معیار)هست
رشـن  و  « نگاه ِچـشـم »

نگاه چشم ، روشنی از رَش( شیره تازه انگورسیاه )

زان « می ناب » که تا داری دردست و، « چراغ »
باز دانستنشان ازهم ،  دشـوار بـود – منوچهری

« می » و « چراغ » ، هردوروشنی میدهند و نمیتوان آنها را ازهم بازشناخت . این پیوند « مستی » و « روشنی یا هوشیاری » ، ریشه ژرف درفرهنگ کهن ایران دارد . از دید  ما ، « مستی » ، مقابل با « هوشیاری وروشنی » است . ولی « می » ، گوهرآتش را دارد که تخم جان را میافروزد و روشن میکند وآن را پدیدارمیسازد .

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۶ – ۸ ، چرا مسئله عدالت غیرقابل حل است؟

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۶ – ۸
چرا مسئله عدالت غیرقابل حل است؟

*** ادامه …

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ، ۱۸۵ – ۱۸۶ ، ضـدّیـت با تـصـویـری از خـدا

منوچهر جمالی : آتشی که شعله خواهد کشید ۱۸۵ – ۱۸۶
ضـدّیـت با تـصـویـری از خـدا

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ، ۸۰ – ۸۳ ، آیا شاعر ، انگیزنده یا آموزگار ملت هست ؟

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ۸۰ – ۸۳
آیا شاعر ، انگیزنده یا آموزگار ملت هست ؟

*** ادامه …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فرج سرکوهی : چرا طبقه متوسط، چپ ها و روشنفکران از بختیار حمایت نکردند؟

در دو راهه استبداد شاهی یا جمهوری اسلامی، شاپور بختیار از همراهی با اکثریت تن زد و راه سومی پیشنهاد کرد
در دو راهه استبداد شاهی یا جمهوری اسلامی، شاپور بختیار از همراهی با اکثریت تن زد و راه سومی پیشنهاد کرد

چرا طبقه متوسط، چپ ها و روشنفکران از بختیار حمایت نکردند؟

فرج سرکوهی

اغلب قریب به اتفاق روشنفکران و سازمان های سیاسی چپ، ملی گرا و لیبرال، که به دوران نخست وزیری شاپور بختیار از برنامه او برای تحقق دموکراسی پارلمانی حمایت نکرده، به سود انقلاب اسلامی به مبارزه با او برخاسته و اکنون از نظریات و مواضع آن روزگار خود چون خطا یا اشتباه نظری و سیاسی یاد و انتفاد می کنند، همزمان این برداشت را نیز مطرح می کنند که بختیار “دیرهنگام” تر از آن به نخست وزیری رسید که تشکیل بلوکی به طرفداری از برنامه های او ، سمت و سوی انقلاب را تغییر داده، از استقرار استبداد جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

آخرین وضعیت محمد رضا پورشجری (سیامک مهر)

آخرین وضعیت محمد رضا پورشجری (سیامک مهر)

وضعیت حاد جسمی وبلاگ نویس زندانی رو به وخامت گراییده است
بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران”وضعیت جسمی زندانی سیاسی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) در زندان گوهردشت کرج حاد می باشد.
وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در حدود یک ماه است که از درد کلیه شدیدا رنج می برد.او همچنین دچار ناراحتی حاد گوارشی و خونریزی معده شده است.
با وجودی که پزشکان بهداری زندان گوهردشت تایید کرده اند که کلیۀ او در حال از کار افتادن است و از آنجایی که بهداری زندان قادر به درمان وی نمی باشد او باید در یکی از بیمارستانها بستری و مورد معالجه قرار گیرد.اما هنوز با انتقال وی به بیمارستان موافقت نشده است و وی همچنان از درد شدید کلیه و ناراحتی گوارشی رنج می برد.
از طرفی دیگر دادگاه وی به 30 آذر ماه به تعویق افتاده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به وضعیت حاد جسمی وبلاگ نویس زندانی شدیدا ابراز نگرانی می کند و از گزارشگران بدون مرز و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات لازم برای درمان و آزادی وی می باشد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
21 مرداد 1390 برابر با 12 اوت 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

Categories
General

شاهپور بخـتـیـار در تاریخ ایران ، برای نخستین بار یک « نـه ِ قـاطـع » گفـت …

شاهپوربخـتـیـار
درتاریخ ایران ، برای نخستین بار
یک « نـه ِ قـاطـع » گفـت
واین « نه قاطع » گستاخانه وبی نظیراو
همه جنبشهای سیاسی را
که « آری+ نـه» گفته، وهنوز نیزمیگویند
درآینده ، جاروب خواهد کرد
وبا این « نهِ قاطع» هست که
« فجرروشن وباشکوه ایران نوین » ،
ازنو خواهید دمید
==================================
منوچهرجمالی

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ، ۱۱۳ – ۱۱۵ ، آنچه علت مرگ سقراط شد

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ۱۱۳ – ۱۱۵
آنچه علت مرگ سقراط شد

***

***

Categories
آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

آفـریدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده « منـش ِمـردمـی » : ازهیچکس نباید مذهب ودینش، پرسیده شود – فریدالدین عطار

view as word.doc — view as pdf

کوفئی ( یکی ازاهل کوفه) را گفت ، مردی رازجوی
مذهب توچیست ؟ با من بازگوی
گفت این ، که پـُرسـد ! ای کاره لقا( خوبکار)
با د پیوسته خـدایـم را بقا
===================
منش مردمی ، درپُرسیدن ، همپُرسی میکند
——————————–
پرسیدن، جستجوکردن حقیقت زندگی با دیگریست

فرید الدین عطار، اندیشه ای را درمصیبت نامه درباره ، « رابطه انسان با عقاید ومذاهب » آورده است که با مسائل داغ اجتماع ما و « آزادی عقاید دراجتماع » بطورکلی نیز، سروکاردارد ، و برای دریافتن آن ، نیاز به آشنائی بیشتر با فرهنگ ایرانست . درپایان این اندیشه ، عطار بدین نتیجه میرسد که « دراجتماع ، نباید ازمذهب وعقیده افراد ، پرسیده شود » . این اندیشه واین نتیجه گیری عطار ، ریشه ژرف در« منش مردمی یا بهمنشی » دارد . چنانکه دیده خواهد شد ، پرسیدن ، با « منش مردمی » ، جستجو کردن انبازوقرین برای « همآفرینی وهمپرسی » دردیگری است تا باهمدیگر، حقیقیت همزیستی را بیابند ، ولی پُرسیدن با « هویت » ، به غایت تشخیص « دشمن وضد خود » دردیگری هست ، تا درروند همیشگی ضدیت ودشمنی ، او ، خود بشود ، و « خودی خود را دردیوارکشی به دورخود درمقابل دیگری » دریابد . انسان باهویت ، هیچگاه ازخود نیست ، وهیچگاه ازخود ، خود نمیشود . او درجهاد و درضدیت با دشمن است که هم اصالتش را از دیگری ، وام میگیرد و هم برضد وجود اوست ، تا مرهون وجود دیگری نباشد .

Categories
مهمانان سخن میگویند

در پستخانه هپلی 38

در پستخانه هپلی 38

haplo

hapali@iranliberal.com

کس نخارد پشت من جز ناخن «خویش» من
Dr Garpozian

امسال خیلی ها یاد دکتر بختیار کردند ولی دکتر گارپوزیان مورخ که در رادیو فردا با فامیل خودش مصاحبه کرده بود گوی سبقت را از تمام تحلیلگران ربود.
گفتگوی این دو را از نظر گذراندیم که تکه های درشتش را برای شما نقل کنیم.

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ، ۱۷ – ۱۹ ، سرودی که جهانی را به جنبش انداخت

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ۱۷ – ۱۹
سرودی که جهانی را به جنبش انداخت

***

***

Categories
مهمانان سخن میگویند

جواد اسدیان : صلحی که جنگ را شعله ورتر می کند

صلحی که جنگ را شعله ورتر می کند

جواد اسدیان

j-asadian@web.de

همچنانکه انتظار می رود، حکومت اسلامی ایران نه تنها به خواست شورای امنیت تن در نمی دهد، بلکه با پافشاری بر غنی سازی اورانیوم و با اجرای سیاست های ستیزه جویانۀ خود، خواهیم دید که این رژیم، بقا و حیات خود را تنها در سایۀ دستیابی به تسلیحات هسته ای می تواند تصور کند.

Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ، ۱۹ – ۲۲ ، بوسه اهریمن

منوچهر جمالی : بوسه اهریمن – قهقهه برقها ۱۹ – ۲۲
عمل هم باید مزه داشته باشد

***

***