Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : روحانیت ایران را عقب نگهداشت، بخش اول

روحانیت ایران را عقب نگهداشت، بخش اول

رضا حسین بر

انها خدا را بصورتی تعریف و تفسیر میکردند که خود میخواستند. از اسلام تشیع را در اوردند که مجبور به اطاعت از قوانین اسلام عرفی نباشند. امام زمان را در شکل و فرم جدیدی اختراع کردند که هر طور خود میخواهند آنرا تصویر کنند. از آنجا که وظیفه آموزش و تعلیم و تربیت تمامیت جامعه را بعهده داشتند، علمای سنی و مخالف را بکلی ریشه کن کردند تا هرچه دلشان میخواهد بگویند، بنویسند و تبلیغ کنند. کتاب هایی را که قبلا در ایران رایج بود، ضاله خوانده از بین بردند و کتابهای حافظ و مولوی را نجس مینامیدند و انها را با دست کش دست میزدند ؛ و از نو، شروع بنوشتن کتابهایی کردند که بطور کلی و کامل جعلی و ساختگی بود. عقب ماندگی ایران را باید در همین کتابهای تازه آخوند مجلسی و دیگران پیدا کرد.

Categories
چاشنی های اندیشه

آنکه با فلسفهِ تاریخ وتفکردرگذشته، میخواهد آینده رابسازد …

آنکه با فلسفهِ تاریخ وتفکردرگذشته، میخواهد آینده رابسازد، کسیست که به عقب مینگرد، ولی کورکورانه به جلومیرود، وآنکه با ایده آل، میخواهد آینده رابسازد، آنقدربه آینده دورنگاه می اندازدکه پیش پایش رانمی بیند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : چرااین زن هست که نخستین نقاشست چون این زن هست …

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

چرااین زن هست که نخستین نقاشست
چون این زن هست
که خودش،« نقش زیبای ِخدا» میشود
« نقش» ، برضد« نقاب » هست
……………
نقش،اصل ِپیوندِمیان ِانسان وحقیقت
………………….

پیشگفتار: نقش ، انسان وحقیقت را به هم می پیوندند
زال ، زیبا هست

درفرهنگ ایران، انسان، در دیدن رنگ ( نقش وگونه وچهره ) و درشنیدن موسیقی ( آوازوآهنگ)، خدا را که اصل زیبائی ( هوچهره ، سریره ) است ، مستقیما وبی هیچ واسطه ای ، با حواس وخرد خود درمی یابد وبا آن انبازوجفت ویارمیشود . ازاینرو، سیمرغ که ارتا باشد ، سیرنگ (سه رنگ = رنگ ونقش) نامیده میشود ، ونام دیگرش ، عنقا است که « انگ = نای = گلو باشد، که سرچشمه آوازو آهنگست . « انگ » ، هم شیره نی ( رنگ= ار- انگ ) و هم نوا وآواز نی است . خدا ، درنقشها ورنگها وشکلها وآهنگها ونواها و مزه وچشش ها ، بیواسطه با چشم وگوش وحواس ( خرد) انسانها ، انبازوجفت میشود ومیآمیزد . نقش ونوا ومزه وبوی ، گره اتصال وارتباط بیواسطه خدا با انسانست . بحسب مثال درشاهنامه ، سیمرغ ، زالی راکه هم خودش پیکریابی زیبائی است ، با پری که ازخود به اومیدهد به جهان میفرستد و درست این پر، هم پیکریابی رنگارنگی وهم ، نشان اتصال وپیوند همیشگی  او با انسانهاست .

Categories
چاشنی های اندیشه

انسـان ، کلـیـد همه بـنـدهاسـت – جمهوری ایرانی،برپایهِ تصویرانسان ِکلیدی بنامیشود

انسـان ، کلـیـد همه بـنـدهاسـت

جمهوری ایرانی،برپایهِ تصویرانسان ِکلیدی بنامیشود

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

چرا اسرائیل دیگر یک کشور سکولار نیست؟

ناصر مستشار

باید از دولت اسرائیل پرسید که با دولت ترکیه چه کردید؟ چرا ترکیه را بسوی ایران اسلامی راندید؟چرا کشور اسرائیل بجای صلح و آشتی در منطقه به جنگ و نزاع روی آورده است؟چرا شهرک سازی را ادامه می دهید تا صلح به شکست برسد؟چرا در سرزمین های که هنوز مالکیتش مشخص نیست به شهرک سازی ادامه می دهید؟چرا اسرائیل برای خود به دشمن تراشی روی آورده است؟

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر مستشار : آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

آیاقهرمان سازی مشائی آغاز شده است؟

ناصر مستشار

همه مانورهای سیاسی که رژیم اسلامی از خود نشان داده ، کم کم برای بعضی از نیروهای سیاسی مخالف اثر بخش بوده و آنها را متقاعد کرده است که در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران ، پس رژیم اسلامی تا کنون حکومت مطلوبی بوده است. پس از نظر این دسته، نیروهای سیاسی ایران برای آن که کشورشان به عراق مبدل نگردد، بهتر است حکومت اسلامی را حمایت کنند تا آنها همچنان با مکاری و قداری براریکه قدرت بمانند تا تمامیت ارضی ایران به شیوه آغا محمد خان قاجار حفظ گردد.

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، گوهرانسان که «آتش جان» باشد، ارتا، یعنی تخم خدا و خودِخدا هس …

درفرهنگ ایران، گوهرانسان که «آتش جان» باشد، ارتا، یعنی تخم خدا و خودِخدا هست. هیچ انسانی، با خداکه گوهرجان ِخودش هست، « محاربه » نمیکند. خدا، جانانست. خدائی راکه انسان با او محاربه کند، به یقین خدا نیست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : زنی که نخستین نقاش جهان بود ازدست شدن و با دست آفریدن

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

زنی که  نخستین نقاش جهان بود
ازدست شدن و با دست آفریدن

………………………………..
بانـوگـُشسـپ ، دخـتررسـتـم، بادیدن نقشِ
زنخدای زندگی وموسیقی وشادی وجویندگی  که برپرنیانی نقش بسته بود که شاه پریان برسروشانه داشت ، به نقاشی انگیخته میشود
…………………………………

چرا ، خدای زندگی وموسیقی وشادی وجویندگی، بر«پرنیان»، نقش بسته است ؟ نقش این زنخدا، که دخترشاه پریانست ،چه رابطه ای با سرشاه پریان دارد ؟ چرا نقش برپرنیان، چنین انگیزنده است ؟ چرا دیدن نقش خدا دربانوگشسپ ، نقش آفرین هست ؟ چرا فرامرز، بادیدن این نقش برپرنیان، دل خود را یکباره از دست میدهد .و چرا بانوگشسپ بادیدن همان نقش زنخدا برپرنیان ، به نقاشی انگیخته میشود ، تا جهان را ، عاشق زیبائی این خدا سازد  ؟  تا عشق به زیبائی را همه گیرسازد ؟

Categories
چاشنی های اندیشه

جنگیدن با « اجزاء جداگانه فرهنگ غرب » که « لیبرال دموکراسی» و « سوسالیسم » باشند ، با اسلام …

جنگیدن با « اجزاء جداگانه فرهنگ غرب » که « لیبرال دموکراسی» و « سوسالیسم » باشند ، با اسلام ، که « یک کل» هست ، درایران ، به نتیجه ای نرسیده ونخواهد رسید. این اجزاء دراروپا هم از دید تاریخی، دو مرحله پیاپی همند که متمم هم بوده اند و امروزه نیز این دوروند تاریخی متمم هم ، درپارلمانهایشان دوبال به هم چسبیده دموکراسی هستند. این دو دراروپا، دوچهره یک فرهنگند ، نه دو چیز پاره وبریده شده ازهمدیگر. ایرانیان که به این یا به آن جزء جداگانه ، چسبیده اند، این روند تاریخی واحد فرهنگی را در روان وضمیرشان ندارند. لیبرال دموکراسی و سوسیالیسم ، دورویه یک فرهنگ غرب هستند واین فرهنگ واحد غربست که ما درایران نداریم . ازاین رو، تنها این فرهنگ ایرانست که میتواند رویارو ی حکومت اسلامی بایستد، چون پیکریابی یک کل فرهنگیست ، نه پاره پوره دو جزء ازیک فرهنگ که ما درآن ریشه نداریم

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، به هم خوردن اندازه (همآهنگی)دردرون ِانسانها ودراجتماع، …

درفرهنگ ایران، به هم خوردن اندازه (همآهنگی)دردرون ِانسانها ودراجتماع، سرچشمه پیدایش ِکینه وقهروتهدیدوستیزاست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، جنگ وجهادوستیز، گوهر ِجهان واجتماع وانسان نیست …

درفرهنگ ایران، جنگ وجهادوستیز، گوهر ِجهان واجتماع وانسان نیست. اصل شـرّ، درجهان ودرتاریخ ودرانسان، وجودندارد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

من ترجیج میدهم که درآزادی، بت رابپرستم تا درقهروزور، الله را بپرستم

من ترجیج میدهم که درآزادی، بت رابپرستم تا درقهروزور، الله را بپرستم

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

اصطلاح «رای دادن» و « رایزنی»،هردو، معانی ژرفتری دراصل داشته اند …

اصطلاح «رای دادن» و « رایزنی»،هردو، معانی ژرفتری دراصل داشته اند که به کلی فراموش ساخته شده اند. «رای دادن» دراصل ازواژهِ «راِینیتن = رادِنیتن» برآمده است که به معنای سامان دادن ورهبری کردن وهدایت کردنست. « رای» ،انبازشدن دررهبری ونظام دهندگیست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

Dear Mr. Abramian …

Dear Mr. Abramian,

On your program today on E2 Channel, a caller (I believe Ms. Irandoost) read from a text that analyzed Shahnameh’s Faranak. Extensive passages of this analysis–if not all of the analysis–seemed to be exact borrowings (often not even paraphrased or summarized) from an article by Mr. Manuchehr Jamali, which I read last week on his Web site at this address: http://www.jamali.info/alternate/220910_3

Categories
مهمانان سخن میگویند

حسن داعی : بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی

بنیاد گرائی اسلامی و یهود ستیزی

(ما ایرانیان، اسرائیل و یهود ستیزی- بخش سوم)

حسن داعی

با آغاز دهه ۴۰ شمسی و شروع اصلاحات شاه تحت نام انقلاب سفید، مخالفت روحانیون و در رأس آنان روح الله خمینی با دربار اوج گرفت. از این نقطه، میتوان بینادگرائی اسلامی را به روشن ترین شکل در افکار و گفتار خمینی یافت و روندی را که به قبضه قدرت توسط روحانیون در ۱۳۵۷ منجر شد دنبال نمود. یهود ستیزی و نفرت بیمارگونه از اسرائیل، خمیرمایه اصلی بنیادگرائی اسلامی در ایران است …