Categories
چاشنی های اندیشه

اپوزیسیون یک دولت با اپوزیسیون یک حکومت …

اپوزیسیون یک دولت
با اپوزیسیون یک حکومت، باهم فرق دارند
government=دولت
state=حکومت
اپوزیسون یک دولت، احزابی هستندکه میخواهند درچهارچوبه همان حکومت بمانند. ولی اپوزیسیون یک حکومت، احزابی هستندکه هرکدام میخواهد حکومتی دیگررا جانشین آن حکومت سازد

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

رضا حسین بر

روحانیت ایران چنان نفرتی در قاجارها و مردم عادی ایران نسبت به ممالک سنی ایجاد کرده بودند، که شاهان قاجار حاضر بودند هر کاری بکنند تا انها آرا از بین ببرند. اگر پادشاهان صفویه تمام نیروی خود را صرف تضعیف ترک های عثمانی کردند، قاجار ها به انگلیسیها ها کمک کردند که هندوستان را تصرف کنند و یک دوره تاریخی جدید در دنیا بوجود آورند که سبب تسلط غرب بر دنیا گردید و هنوز هم ادامه دارد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

زندگی در زیر خط فقر گزارشی از سیستان و بلوچستان

زندگی در زیر خط فقر
گزارشی از سیستان و بلوچستان

کانون مدافعان حقوق کارگر

تقریبا خانواده‌ای را نمی‌توانی بیابی که کسی از افراد خانواده‌اش از این مساله آسیب ندیده باشد، کشته نشده باشد یا در زندان نباشد. در طی سی سال گذشته وضع یه این ترتیب بوده است. نان‌آور خانواده ای به خاطر قاچاق ویا چیز دیگر اعدام شده است. خانواده‌‌اش از حکومت کینه به دل گرفته‌اند . فرزندان او هم راهی جز قاچاق برای گذران زندگی نداشته‌اند …

Categories
چاشنی های اندیشه

ایده آلهای ِمشترک، گروهها واحزاب رابهم نمی پیوندد، چون هیچکدام بهمدیگر …

ایده آلهای ِمشترک، گروهها واحزاب رابهم نمی پیوندد، چون هیچکدام بهمدیگر، اعتمادندارند وهمه آنان، برغم آن ایده آلهای مشترک، درفکرربودن قدرت ازهمدیگرند

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

سپنجی سرای، دراصل به معنای ِسرای ِجشن وتازگی بوده است …

سپنجی سرای، دراصل به معنای ِسرای ِجشن وتازگی بوده است وسپس تبدیل به سرای گذراوفانی شده است، واین همان اصطلاح «سکولار» است

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
دفاع از اقليتها مهمانان سخن میگویند

دکتر گلمراد مرادی : اقلیت های آئینی بویژه یارسانیان و بهائیان در ایران جمهوری اسلامی

اقلیت های آئینی بویژه یارسانیان و بهائیان در ایران جمهوری اسلامی

دکتر گلمراد مرادی

در واقع این یک دروغ محض و تبلیغات دولتی است. زیرا بنده به شخص دهها نفر از خانواده های گونا گون یارسانی را می شناسم، با وصف اینکه جوانان آنها حتا تغییر دین داده اند و مرتب نماز می خوانند، ولی چون نتوانسته اند والدین خود را قانع کنند که تغییر دین بدهند و یا حد اقل در مقابل حق کشی های جمهوری اسلامی درمورد یارسانیان، بسکوت وا دارند، از کار دولتی برکنارشان کرده اند و هم اکنون مجبور به تاکسی رانی و یا کتاب فروشی شده اند.

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، دگردیسی، تازه شوی، تحوّل وتغییر، …

درفرهنگ ایران، دگردیسی، تازه شوی، تحوّل وتغییر، گوهرخداهست. خدا، اصل زیبائیست که هرروز، نقشی دیگرمیشود

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

اقبال اقبالی : در باره انتقاد تابناک از توهین به پرچم در صدا و سیمای حکومت

در باره انتقاد تابناک از توهین به پرچم در صدا و سیمای حکومت

اقبال اقبالی

جمهوری اسلامی در تضاد بنیادی با ایران و ایرانیت قرار دارد و همسوئی آن با ایران و ایرانی تنها به منظور سوء استفاده از امکانات مادی و معنوی کشور و مردم برای تحقق اهداف پان اسلامیستی بوده است. اعتراض تابناک به صدا و سیمای حکومت اسلامی در چارچوب شعارهای دروغین و توخالی همسوگرایانه(نظیر مکتب ایرانی مشائی)، بقصد مثله کردن جنبشی است که ریشه در اعماق جامعه و تاریخ ایران دارد!

Categories
مهمانان سخن میگویند

اشعار مولانا به وحدت، حقوق بشر و صلح جهانی دعوت می‌کند

اشعار مولانا به وحدت، حقوق بشر و صلح جهانی دعوت می‌کند

شنیدن در مورد مولانا در مورد همه یک نیاز است و تعالیم او تعالیمی ویژه است که در میان جهانیان ولوله افکنده است افکاری که هم‌اکنون در جهان به عنوان حقوق بشر و صلح جهانی مطرح است را مولانا صدهاسال پیش مطرح نمود.

Categories
سـرمـایـه فلـسفـی ایـران جلد ۶

منوچهرجمالی : نخستین نقاش جهان، زنی بود که خدا را نقش کرد

VIEW THIS ARTICLE AS WORD.DOC — VIEW THIS ARTICLE AS PDF

منوچهرجمالی

نخستین نقاش جهان، زنی بود
که خدا را نقش کرد

………………………………..
بانـوگـُشسـپ ، دخـتررسـتـم
زنی که نخستین بار،
با کشیدن ِ« صورت خدا »
، هنر نقاشی را درجهان میآفریند
…………………………………
چراخدای ایران،فقط شکارمیشود؟
خدا وحقیقت ، متحوّلند
ازما میگریزند ولی هرچه بیشتر ازما میگریزند ، بیشترمارا میکشند

ای قوم که شیرگیر بودیت    آن آهو را کنون شکارید
شکارگاه ، بخندد ، چو شه ، شکار رود
ولی چه گوئی آن دم ، که شه ، شکار شود ؟

ایرانیان به کارنیک،« کرفه » میگفته اند که دراصل « کیربگ=  kirbagh» میباشد. کیربگ ، مرکب از دوواژه « کیرب kirb+ بغ bagh» میباشد، و به معنای « شکل خدا + جسم خدا » میباشد . کیرب = هم به معنای صورت وشکل است وهم به معنای جسم وگوشت وتن است . کارنیک انسان ، پیکریابی وصورت یابی خدا هست . خدا درعمل نیک انسان، شکل وجسم میشود .

Categories
چاشنی های اندیشه

درفرهنگ ایران، انسان درختیست که ازریشه عشق خدایان به همدیگر، روئیده است. انسان، فرزندِخدایانست

درفرهنگ ایران، انسان درختیست که ازریشه عشق خدایان به همدیگر، روئیده است. انسان، فرزندِخدایانست

http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ناصر کرمی : کودتای اسلامی در کشور ترکیه،| بخش یکم|

کودتای اسلامی در کشور ترکیه،| بخش یکم|

ناصر کرمی

تاریخ مکتوب و مستند خاورمیانه، خاور نزدیک، آسیای کوچک ( کشور ترکیه امروز ) و آسیای میانه را سه تمدن عهد باستان: ایران، یونان، و رومیها رقم میزنند. این سه تمدن و فرهنگ سنگ زیربنای جهان قانونمندِ اندیشه ورز و دمکرایتکِ پای بند به حقوق بشر امروز را بنا گذاشتند. با پیروزی رومیها بر یونیان، دو قدرت آنزمان ایران و روم شرقی جنگهای فرسایشی را باهم داشتند که بویژه کاهش مانور و توان سیاسی و نظامی ایرانیان را در پی داشت.