Categories
چاشنی های اندیشه

تنهاراه رحمانی ساختن اسلام، آنست که نویسندگان واندیشمندان، آزادی داشته باشند که « قرآن » را آشکارا نقد کنند …

تنهاراه رحمانی ساختن اسلام، آنست که نویسندگان واندیشمندان، آزادی داشته باشند که « قرآن » را آشکارا نقد کنند، وانتقادات خودرا به اجتماع عرضه کنند. با آگاهی مردم از این انتقاداتست که راه رحمانی ساختن اسلام گشوده میشود. مردم با شناختن چهره های غضبناک الله است که اکراه خودرا از آن آشکارمیسازند، و زیرفشار اجتماع، آخوندها، ضرورت کشف جلوه های رحمت الله را درقرآن درمی یابند. این آخوندها وفقها و علماءدین هستند که باید در آغازخود، پیکریابی « رحمت الله » گردند و دریابند که زمان آنست که دست از پیکریابی چهره غضب الله بکشند. آنگاه که آخوندها، چاره ای جزآن نداشتند که جلوه رحمت الله باشند، به آسانی خود، رحمت الله را درهرآیه قرآن کشف خواهندکرد. فقط از این راهست که اسلام میتواند رحمانی بشود که آخوندها زیرفشار اجتماع، چاره ای جزآن نداشته باشند که در قرآن فقط آیات رحمت را بیابند و چشمشان ازدیدن چهره غضب الله، کور گردد.

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید