Categories
چاشنی های اندیشه

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟ …

سکولاریسم(زندگی زمانی)چیست؟
انسان میتواندجهان رامستقیماازجهان بشناسد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

زندگی درزمان،برترین ارزشست = سکولار

زندگی درزمان،برترین ارزشست = سکولار

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

ایران، ازاین راه سکولارنمیشود که درقانون اساسی …

ایران، ازاین راه سکولارنمیشود که درقانون اساسی، حکومت ازدین جداساخته شود،بلکه هنگامی سکولارمیشود که مردم، به زندگی درزمان، برترین ارزش را بدهند نه به آخرت

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
مهمانان سخن میگویند

ما، بنا بررسوب تصاویر اسلامی ومسیحی ویهودی درذهنمان …

ما، بنا بررسوب تصاویر اسلامی ومسیحی ویهودی درذهنمان، می انگاریم که خدا، فراسوی خود،خلق میکند.ولی، درفرهنگ ایران، خدا، «میشود»، وتحول می یابد و«اصل متامورفوز»است، نه خالق. خودش، گیتی وزمان وانسان«میشود». خودش، سکولار=زمانی هست. زندگی درزمان ،گوهرخدائی دارد،و برترین ارزش است و نیازبه ایمان آوردن به خدائی نیست، چون همه ازگوهرخود خدا هستند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

روشنفکران، که پیامبران مدرنیته وسکولاریته هستند، هنوز نتوانسته اند …

روشنفکران، که پیامبران مدرنیته وسکولاریته هستند، هنوز نتوانسته اند که مراجع دینی را ازکرسی قدرت اجتماعی فرواندازند، تا چه رسد به آنکه خود نیز برکرسی قدرت آنها بنشینند. ولی برای رسانیدن ایدهِ ِمدرنیته وسکولاریته به قدرت، بایست نخست روشنفکران، جانشین مقتدران دینی دراجتماع گردند. مسئله بنیادی تاریخی وسیاسی، جنگ میان این دوگونه رهبریست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

تا روان مردمان ازتفکرات فلسفی ِزنده …

تا روان مردمان ازتفکرات فلسفی ِزنده ( نه ازترجمه های فلاسفه غرب، که خود مترجمان نیزازآنها، چیزی نمی فهمند) انگیخته نشود ، وبا این تفکرات ، زندگی کردن درزمان، برترین ارزش نگردد، همه این شعارهای هیاهوبرانگیزسکولاریته، بی ثمرخواهد ماند

( http://www.jamali.info/chashniha )