Categories
چاشنی های اندیشه

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، …

درجامعه ای که فقط با دروغ میتوان زیست، بایدپیروالله شد، چون الله، ازدروغ میزیدواین حق رابه همه موءمنانش می بخشد

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید