Categories
از نو سبز و تازه شویم

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند ، صفحه ۲ – ۳ ، رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی گسستن از یک ایدئولوژی و دین، عذاب

منوچهر جمالی : اندیشه هائی که آبستن هستند
صفحه ۲ – ۳
رد کردن یک تئوری، لذت دارد، ولی
گسستن از یک ایدئولوژی و دین، عذاب

پاسخ دهید