Categories
چاشنی های اندیشه

سیمرغ به زال گفت که نام من پیروزاست، چون همیشه …

سیمرغ به زال گفت که نام من پیروزاست، چون همیشه
هر شکستی برایم، آغاز «از نو آزمودن» میباشد
آزادی را هـمیشه میسـوزانـنـد
ولی همیشه نیز از خاکسترش، آتشی نوین زبانه میکشد

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید