Categories
چاشنی های اندیشه

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟ (10)

اینکه در فرهنگ ایران، جان و خرد انسان مقدس است، یعنی چه؟
یعنی، هیچ کتابی و پیامبری و رهبری و آموزه ای، جز جان و خرد انسان، مقدس نیست
یعنی، حکومت دینی و ایدئولوژیکی، سلب آزادی از خرد انسانیست که از جان میجوشد

http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید