Categories
چاشنی های اندیشه

باززائی فرهنگ ایران، با نفی «زرتشت» آغازمیشود،که نخستین گام …

باززائی فرهنگ ایران، با نفی «زرتشت»آغازمیشود،که نخستین گام را درنابودی ِفرهنگِ ایران و« بی اصالت ساختن خردانسانی» برداشت

( http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید