Categories
چاشنی های اندیشه

دموکراسی، یک انقلاب زبانی است. زبان ِتفاهم به جای زبان ِفرمان …

دموکراسی، یک انقلاب زبانی است. زبان ِتفاهم به جای زبان ِفرمان، به جای زبان ِخدا، به جای زبان قدرت، به جای زبان ِترس، به جای زبان ِوحدت، به جای زبان ایدئولوژی ، به جای زبان دین
از: اقلیت وآزادی، نوشته درسال 1881

( http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید