Categories
چاشنی های اندیشه

فرهنگ زنخدائی ایران، براین پایه قراردارد …

فرهنگ زنخدائی ایران، براین پایه قراردارد که « زندگی درزمان» جشن است، ونیازبه جُستن جشن درآخرت نیست. امروزه درغرب، این را سکولاریته ( زندگی ِزمانی) مینامند. رام، خدای زندگی وزمان(پیشوند زم ، نام اوست) خودش، تحول به زمین ( پیشوند زم ) می یابد. به عبارت دیگر، خودش  با رقص وآوازو موسیقی، زندگی درزمان میگردد

( http://www.jamali.info/chashniha )

پاسخ دهید