Categories
مهمانان سخن میگویند

ف. تابان : دیکتاتورها اصلاح نمی شوند … تلاشی برای شناخت دلایل بن بست جنبش سبز …

دیکتاتورها اصلاح نمی شوند …

تلاشی برای شناخت دلایل بن بست جنبش سبز

ف. تابان

این یادداشت بر آن است بگوید پیش فرض های اساسی یک تغییر دموکراتیک در ایران آماده است به جز یک پیش فرض تعیین کننده که جنبش سبز را در موقعیت نامطلوب کنونی قرار داده است… آن چه که محقق نیست وجود یک رهبری ی مصمم به تغییر در جنبش ماست …