Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : لانه ی جانوران

لانه ی جانوران

فیروز نجومی

آیا نباید انتظار داشت که خوبان لباس سالوس و ریا از تن بر کنند؟ مگر نه اینکه مبارز ین آزادی از فرماندهان و افسران و سربازان لشگر ولایت انتظار دارند خود را از صفوف سرکوب گران جدا سازند و به آزادیخواهان بپیوندند، چرا چنین انتظاری را نباید از آندسته از روحانیون داشت که خوبند و پاک دین. چرا از آنها نخواهیم که لباس از تن برگیرند و روحانیت را در آزادی بجویند؟ …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : جنگ ولایت و جمهوریت و عبور از وضع موجود

جنگ ولایت و جمهوریت و عبور از وضع موجود

فیروز نجومی

بازگشت احمدی نژاد به آغوش ولایت، نشان میدهد که راه دوم را برگزیده است و خروج بادها، حجم مغز او را به حالت عادی برگردانده است. که به اصل خود باز گردد، ساده زیست و ژنده پوش، در بند و رعیت، سر تکریم و تعظیم در برابر “رهبری” فرود آورد …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : ۲۵ بهمن: آغاز جنبش براندازی ولایت

۲۵ بهمن: آغاز جنبش براندازی ولایت

فیروز نجومی

جنبش مردم ایران همچنانکه به رشد و بلوغ میرسد به این حقیقت آگاه میگردد که حق و حقوق انسانی با حق و حقوقی که شریعت دین اسلام برای انسان قائل است در ستیز و خصومت با یکدیگرند. اگر برانداختن نظم و انضباط شریعت امری ساده بود باید پس از تظاهرات ۳ میلیونی در تهران در ۲۵ خرداد ۸۸ رژیم را وادار به عقب نشینی میکرد …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : مصر: نه به اسلام

مصر: نه به اسلام

فیروز نجومی

رژیم حسنی مبارک دست دین را از قدرت و سیاست کوتاه ساخته بود. حال آنکه رژیم ولایت ماهیتا یک نظام دینی است و براساس اصل و اصول دینی پایه گذاری گردیده است. ما هم اکنون شاهد یکی از قیام های مردمی هستیم که با کمترین خشم و خشونت تاکنون روبرو گردیده است و چیزی کمتر از سرنگونی رژیم هم نمیخواهند. در حالیکه جامعه ی ما هنوز تاوان یک نافرمانی کوچک را در خرداد ۸۸ میدهد …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : اقتصاد ولایتی و یا سرمایه داری؟

اقتصاد ولایتی و یا سرمایه داری؟

فیروز نجومی

بی جهت نیست که احمدی نژاد آوایی بجز اوآی امام بگوشش نمیرسد. او نیز خود را خطا ناپذیر میخواند. تصمیم میگیرد و قاطعانه عمل میکند، اگر او خود را جلوه امام نمیدانست، نمیتوانست به تنهایی نظام را بر دوش نهد و به پیش براند. احمدی نژاد معمار اقتصاد ولایتی ست و نه سرمایه داری …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی

کهریزک: مجازات مبارزین راه آزادی

فیروز نجومی

تمامی کشتاری که تاکنون در نظام ولایت بوقوع پیوسته است بر اساس شریعت اسلام صورت گرفته است. این است که اگر دور از تعصب بنگری می بینم که در اسلام جنایت یعنی عدالت. آیا قتل فی ال سبیل الله، میتواند مستلزم جنایت نباشد. بر قراری نظام تسلیم و اطاعت، فرمانبری و فرمانبرداری نمیتواند همراه با جنایت علیه بشریت نباشد …

Categories
مهمانان سخن میگویند

فیروز نجومی : جنگ نرم و دین ستیزی

جنگ نرم و دین ستیزی

فیروز نجومی

جنگ نرم هدفی ندارد مگر تحکیم دین و ارزشهای دینی. چرا که تضعیف دین یعنی تضعف قدرت و بالعکس. چرا که فرو ریزی ارزشهای توحیدی همراه است با جوانه زدن اراده آزاد انسانی. اما از آنجا که نگرش نظام ولایت به انسان برخاسته است از از بینش و دانایی الله، به انسان امروز همچون بنده و رعیت مینگرد، تهی از عقل و خرد …