Categories
چاشنی های اندیشه

واژه « مردم = مَر+ تُخم » خودش به معنای « تخم ارتایاخدایاسیمرغ » …

واژه « مردم = مَر+ تُخم » خودش به معنای « تخم ارتایاخدایاسیمرغ » هست،وفرزندِ خدا،نیازی به پیامبروخلیفه اش ندارد

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

آیا« بـاب » که در170 سال پیش عدد«19» رامقدس ساخت …

آیا« بـاب » که در170 سال پیش عدد«19» رامقدس ساخت، خبری ازآن داشته است که روز«19» هرماهی،اینهمانی با سیمرغ، خدای ایران داشته است ؟

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

پیش ازآنکه « قفس اسلام » را بشکنیم، باید بگذاریم تا بالهای سیمرغ ِروان ما …

پیش ازآنکه « قفس اسلام » را بشکنیم، باید بگذاریم تا بالهای سیمرغ ِروان ما، بروید تا بتوانیم آزادانه پروازکنیم.  سیمرغ، ازخاکسترش برمیخیزد، چون خاکستر، آتش ِپوشیده ونهفته است. ما آن خاکستریم که آتش سیمرغ، درانتظارشعله ورشدنست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست …

خدای ایران سیمرغ (ارتا) ، خودش جان هرانسانیست ، وهیچ انسانی ولومشرک وکافروملحد ومرتد، با جان خودش« محاربه» نمیکند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد …

سیاوش(سیمرغ) که با امام حسین، اینهمانی داده شد، برعکس حسین، نماد تضادهرگونه قدرتی، با ارزشهای فرهنگی-اخلاقی ایران بود ، وازاین رو، سیاوش=سیمرغ ، حقانیت به هیچگونه قدرتی نمیداد ، ولوآن قدرت، از امام زمان ویا ولایت فقیه الله باشد.سیمرغ یا سیاوش ، خودش، ملت هست. عزاداری حسین، دراصل ، عزاداری ملت ایران، درغصب حقش ازخودش بود

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

گوهر ِخود ِخدای ایران ، « ارتا = سیمرغ »، همان « آتش ِجان انسان » است …

گوهر ِخود ِخدای ایران ، « ارتا = سیمرغ »، همان « آتش ِجان انسان » است، که به « خرد انسانی» ،
دگردیسی می یابد
خرد انسان که پیدایش خود خدا هست، بی نیازازپیامبران و واسطه ها هست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

جامعه، فقط هنگامی به حکومت …

جامعه، فقط هنگامی به حکومت، اعتماد میکند که خودش،حکومت بشود.سی مرغ،سیمرغ بشوند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» …

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» است که پیکریابی «آرمان ِسعادت وخوشزیستی درگیتی وامید» میباشد، و« نوروز بزرگ» خوانده میشود. دراین روز، بهمن ( هوشنگ= خردبنیاد ونوآوروشادوقانونگذارانسانی)پدیدارشد. این روز روزیست که جم، نخستین انسان ایرانی،جهان را بی بیم وبی رزم کرد.  روزیست که فریدون، اندیشه داد را درسراسرجهان،واقعیت بخشید، ، وروزیست که سام نریمان که خدای ایران، سیمرغ ،خدای مهر را شناخت، ازسردرجهان به خدائی خواهدنشست، وزرتشتیها، این روز را زادروز زرتشت ساخته اند که هیچکس نمیداند درکجا وکی زاده شده است

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

ماهی سرخ. ماهی ، درفرهنگ ایران، نخستین شکلیست که آتش خدا(سیمرغ) به خود، میگرفته است …

ماهی سرخ. ماهی ، درفرهنگ ایران، نخستین شکلیست که آتش خدا(سیمرغ) به خود، میگرفته است. یک نام ماهی، سمک است که « سه+مک» به معنای سه نی=سئنا =سیمرغ هست. نام دیگرماهی درتحفه حکیم موءمن، سینا یا سیمرغست. درسانسکریت نیزنخستین شکل یابی خدا(افتار=اوتار)، ماهی(مت سیا) است.
سرخ وقرمز، رنگ مادینه و نماد سیمرغست

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

خدا (سیمرغ) درفرهنگ ایران مجموعه یا خوشهِ …

خدا(سیمرغ) درفرهنگ ایران
مجموعه یا خوشهِ به هم پیوسته حقایقست
حقیقتِ نهفته درهمه انسانها، وقتی باهم زندگی ِشاد را بجویند، خوشهِ خدا یا خوشهِ حقیقت میشوند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. تخم خدا …

ما فرزندان خدای ایران، سیمرغیم. تخم خدا، درهمه انسانها افشانده شده است، وجان آنها است . ما درفطرتمان ، نه مطیع الله ایم ، نه مطیع رسولش، نه مطیع اولوالامرش، نه امام دوازدهمش، نه ولایت فقیه اش. انسان درفرهنگ ایران، بدین معنی « مستقل» است. استقلال، یعنی نفی وطرد هرگونه اطاعتی وتابعیتی وتقلیدی ازهرقدرتی

( http://www.jamali.info/chashniha )