Categories
چاشنی های اندیشه

معانی «سـبز» درفرهنگ ایران چیست؟ 1 – سبز، رفاه وفراوانی درگیتیست …

معانی «سـبز» درفرهنگ ایران چیست؟ 1 – سبز، رفاه وفراوانی درگیتیست 2 – سبز، عشق ومهراست ( نیازی) 3 – سبز، جنباننده وانگیزنده منش انسانست 4 – سبز، گزند ناپذیری جان درگیتی است( قداست جان) 5 –  سبز، واقعیت یابی شادی در زندگی درگیتیست 6 – سبز،پیدایش گوهرخدا درگیتیست 7 – تخمی که جهان ازآن میروید، سبزنام دارد . سبز، مخفف ساپیزه است که اصل جهانست(اساطیرایران، رحیم عفیفی)

( http://www.jamali.info/chashniha )