Categories
چاشنی های اندیشه

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ …

چرا زرتشتیها، زادروز زرتشت را جانشین جشن زنخدا خرداد( روزششم فروردین) ساختند؟ زنخداخرداد وجفتش امرداد، پیکریابی ایده آل خوشزیستی ودیرزیستی درگیتی بودند، ودرست زرتشت برضد این سکولاریسم برخاسته بود ، وبهشت ودوزخی، فراسوی جهان خلق کرده بود. خرداد وامرداد، خدایان جفت بودند که درکام ( دهان وزبان ومزه)و دراشکم ( اش+کام ) هرانسانی پیکرمی یافتند، وجانمایه جهان هستی را نقد ( نه نسیه ) میمزیدند و افروزنده آتش زندگی درشکم (معده واندام گوارش) بودند

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» …

روزششم ماه فروردین، روز زنخدا « خرداد» است که پیکریابی «آرمان ِسعادت وخوشزیستی درگیتی وامید» میباشد، و« نوروز بزرگ» خوانده میشود. دراین روز، بهمن ( هوشنگ= خردبنیاد ونوآوروشادوقانونگذارانسانی)پدیدارشد. این روز روزیست که جم، نخستین انسان ایرانی،جهان را بی بیم وبی رزم کرد.  روزیست که فریدون، اندیشه داد را درسراسرجهان،واقعیت بخشید، ، وروزیست که سام نریمان که خدای ایران، سیمرغ ،خدای مهر را شناخت، ازسردرجهان به خدائی خواهدنشست، وزرتشتیها، این روز را زادروز زرتشت ساخته اند که هیچکس نمیداند درکجا وکی زاده شده است

( http://www.jamali.info/chashniha )

Categories
چاشنی های اندیشه

درآئین زرتشتی، راستی(حقیقت) از« روشنی بیکران اهورامزدا» پیدایش می یابد …

درآئین زرتشتی، راستی(حقیقت) از« روشنی بیکران اهورامزدا» پیدایش می یابد، یعنی آنچه اهورامزدا به زرتشت میگوید، راستی( حقیقت) است. این همان  راه تنگ ِراست و منحصربفرد است که حقیقت دیگر را نمی پذیرد .درفرهنگ ایران، راستی یا حقیقت، پیدایش آتش جان ( ارتا= تخم سیمرغ) هرانسانی، ازحواس وخرد خودش هست.  ارتا، خوشه تخمهای متنوعست وهیچکدام، تکرار دیگری نیست. درفرهنگ ایران، پیدایش حقایق گوناگون ازانسانهاست که باهم یک خوشه خدا میشوند

( http://www.jamali.info/chashniha )