Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : تظاهرات مردم ارومیه و تبریز، برای ما حکم آتش زدن ابو زید است

تظاهرات مردم ارومیه و تبریز، برای ما حکم آتش زدن ابو زید است

رضا حسین بر

‫ ‫ارومیه در دراز مدت از آن کسی خواهد بود که امروز ازش دفاع مینماید. پیوند آذربایجان با بقیه ایرانیان هم در ضمن همین تظاهرات یا وصل خواهد شد و یا گسل خواهد یافت. مردمان ایران هیچ شانس بهتری برای تحکیم همبستگی خود و تجلی نیروی لایزال خود برای تغییر این نظام را نخواهند داشت. اکنون همان زمانی است که سالها منتظرش بودیم. آذربایجان که برخاست، همه باید برخیزیم. فقط فعالان سیاسی بیخرد، روزنامه نگاران ترسو و احزاب خود محور میتوان‌ند این شانس بی نظیر را از مردم ایران بگیرند و یک حادثه بالقوه موفقیت آور را تبدیل بیک شکست دراز مدت بکنند.

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

روحانیت ایران را تجزیه کرد _بخش ششم

رضا حسین بر

روحانیت ایران چنان نفرتی در قاجارها و مردم عادی ایران نسبت به ممالک سنی ایجاد کرده بودند، که شاهان قاجار حاضر بودند هر کاری بکنند تا انها آرا از بین ببرند. اگر پادشاهان صفویه تمام نیروی خود را صرف تضعیف ترک های عثمانی کردند، قاجار ها به انگلیسیها ها کمک کردند که هندوستان را تصرف کنند و یک دوره تاریخی جدید در دنیا بوجود آورند که سبب تسلط غرب بر دنیا گردید و هنوز هم ادامه دارد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : روحانیت در ایران باعث تجزیه ایران گردید (3)

روحانیت در ایران باعث تجزیه ایران گردید (3)

رضا حسین بر

اگر شور و تعصبی که برای جنگیدن با سنی ها و مسیحیان تولید شده بود، برای پیشرفت مملکت تولید میشد، امروز ما سرنوشت دیگری میداشتیم. درست خمینی هم همین انرژی عظیم را ضایع کرد.

Categories
مهمانان سخن میگویند

رضا حسین بر : ولایت مطلق مسوول مطلق ا‫عدام ها ست

ولایت مطلق مسوول مطلق ا‫عدام ها ست

‫رضا حسین بر

آقای خامنه ایی!

‫مخالفان شما ‫با اعدام  تمام نمیشوند. هر قدر که بکشید، بهمان اندازه به دشمنان شما اضافه میگردد. در واقع، با کشتن یک نفر، چندین نفر به دشمنان شما افزوده میشود. از آغاز انقلاب این طور بوده است. اکثر کسانی که امروز دشمن شما هستند، شاید روزگاری دوست شما بودند و یا لاقل، با شما دشمنی نداشتند. دشمنی با شما از آنجا شروع شد، که شما با مردم دشمنی را آغاز کردید. در همان روز های اول، صد ها نفر را کشتید ‫به این امید که دشمنان شما تمام میشوند و یا اینکه کمتر میگردند، اما انطور نشد. در طول ۳۱ سال گذشته، اکثریت رهبران و فعالان سیاسی را کشتید؛ ولی، دشمنان شما نه تمام شدند، نه کمتر.