مایه زندگانی

منوچهر جمالی : مایهِ جهان اصلِ تحوّل دهنده مایه زندگانی. در فرهنگ ایران خرد دراندیشیدن،« مایهِ زندگی » میشود. >> ادامه