بدون ریشه دوانیدن در فرهنگ اصیل ایران
که فرهنگ خانواده سام - زال - رستم
که فرهنگ سیمرغیست
به هیچکدام از آزمانهای خود نخواهیم رسید

شهـرخرد ، بجای شهـرایمان


کتاب


به « فرهنگ » يازد ، كسى كـش « خرد »
بـود در ســر و ، « مـردمى پرورد »
فردوسى

شهـرخــرد
بـجاى
شهـر ايمان

...

مقاله يكم ، منوچهر جمالى

« هــومـنـى »
نه « انسان گرائى »
نه « خليفه الله »
ونـه «هومنيسم HUMANISM »
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله دوم ، منوچهر جمالى

بهمن ، آئين جمشيد
بهمن ياهومن ، خردِخودزاىجمشيدى
كه باخدايان، هـمپـُرسى ميكند،
وشهـر(=جامعه+حكومت) ميسـازد
جمشيد با خردش ، « نخستين شهر» را ميسازد
ضحاك با علمى كه از اهريمن ميآموزد، مغزها را مى بلعد
(ضخاك ابتكارساختن مدنيت را، ازخرد انسان ميگيرد)
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله سوم ، منوچهر جمالى

خردانسان،
آفرينندهِ شهـر است

« شهر » ، به اين همانى « جامعه با حكومت » ، گفته ميشود
نخستيتن انسان ايرانى چنين گفت :
جهانرا بخوبى من آراستم چنان گشت گيتى كه من خواستم
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله چهارم ، منوچهر جمالى

بهمن یا هومن
و
حقانيت به جهان آرائى ( حاكميت )
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

بهمن ، « خردِ راد » است
نه « آموزگارانديشه ها »

بهمن ، خرد ش را بشيوه جوانمردى ، به همه انسانها ميبخشد

تفاوت « آموزگار » با « راد »

بهمن، آموزگار انديشه نيست
كه« پيمان حاكميت+ تابعيت» ، با مردمان ببندد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله هفتم ، منوچهر جمالى

كسى حقانيت به حكومت كردن در ايران دارد
كه در ناپـيـداى « دژ بهـمن» را
بدون کاربرد قهر، بگشايد

حقانيت به حكومت كردن در ايران
در اثر داشتن تجربه مستقيم از بهمن ، يا آسن خرد است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله هشتم ، منوچهر جمالى

خرد انسان ، پيآيندِ همپرسى خدا و انسان باهمند
همپرسى ، شالوده فرهنگ سياسى ايرانست

خدا و انسان ، باهم ميآميزند،
وخرد ( بهمن ) از آن ميرويد

خدا آبيست كه درتخم جمشيد(انسان)
كشيده ميشود
و بهمن (خردِ ِ به ) ، ازانسان ، ميرويد

رود وه دائيتى و جـمـشـيــد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله نهم ، منوچهر جمالى

گيتى خرد ، خردى كه « جهان راميآرايد»
خردى كه جامعه را « سامان ميدهد»
خردى كه جامعه و حكومت را اداره ميكند

چگونه « مينوى خرد = آسن خرد » ،
گيتى خرد ميشود ؟
١- بهمن - ٢- ماه ٣- گوشورون
١- آسن خرد يا اركمن(بهمن= مينوى اركه يا خره)
-خرد بينا = ماه = چشم آسمان
٣-خرد بينا وكاربند (گيتى خرد )
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله دهم ، منوچهر جمالى

خرد ، در هر انسانى ،
اصل سامان دهنده جامعه است

خرد با كشش نواى دلپذيرش ، جهان را ميآرايد
آسن خرد = خرد نى نواز
گوهر خردانسان ، موسيقائيست
گوش+ سرود خرد ، خردى كه سرود ناى خرد را،ميشنود
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله يازدهم ، منوچهر جمالى

انسان دو خرد دارد :
١- خـردى كه نـى مـيـنـوازد
٢- خردى كه گوش، به سـرودِ نى ميدهد

خرد سراينده + خرد شنونده
با خرد بهمنى، ميتوان به برترين زندگى رسيد

بهمن ، پيش از زرتشت + بهمن ، پس از زرتشت
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله دوازدهم ، منوچهر جمالى

ناى ِخـرد ( خورنا ) ، زمزمه ميكند
سروش ، گوش براى شنيدن زمزمه بن كيهانست
خـرد
با « زمزمهِ بُـن ِكيهان درانسان » كار دارد
نه با عربده و هوچيگرى و هياهو
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله سيزدهم ، منوچهر جمالى

بهمن ، در چهره ِ « رام »
راز و زمزمه و بو هست
بهمن درچهره رام
چكامه و موسيقى و رخس هست

زمان ، زمزمهِ ناى ِرام است

چاه زمزم ، ناى رام است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله چهاردهم ، منوچهر جمالى

خرد بهمنى و « برترين زندگى »

شنيدن رازكيهان از« بـُن خود»
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

مقاله پانزدهم- منوچهر جمالى

هديه بهمن به هرانسانى
« جامه اى سپيد» و « كـمـربـنـد » است
بهمن ، به هرانسانى
جامه آسمان را ميپوشاند
و هلال ماه را به كمر او مى بندد
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF