زیـزدان وازما، بـرآنکس درود
که تارش، خرد باشدو، داد، پود
فردوسی


مقالات تازه : آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی » »

مقالات تازه : آفریدن ملت وحکومت ، برشالوده ِ« منش مردمی »

http://www.farhang-asil-iran.com