بدون ریشه دوانیدن در فرهنگ اصیل ایران
که فرهنگ خانواده سام - زال - رستم
که فرهنگ سیمرغیست
به هیچکدام از آزمانهای خود نخواهیم رسید

جـمهـوری ایـرانی
یا
چگونه ملت، سیمرغ میشود ؟


چگونه ملت ، سیمرغ میشود ؟
مردمشاهی
اندیشه جمهوریت درفرهنگ ایران


جمهوری ایرانی
مسئله « جدائی حکومت از دین »
در فرهنگ ایران

مسئله جدائی دین ازحکومت

یا مسئله « رابطه بینش انسان با حکومتست »

اولویت « جان یا زندگی » بر « ایمان »

این مهم نیست که دین حقیقی کدامست .
این مهمست که چکونه ما با هم زندگی کنیم !

میشل دلو هوپیتال در 1562 میلادی
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جمهوری ایرانی

شالودهِ « حکومت داد»
حق ایستادگی و سرپیچی
در برابر «حکومت بیداد» است
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

جمهوری ایرانی
فرهنگ ایران ،
سرچشمهِ نوشوی

« نوشدن »  یا   « تقلیدکردن ازنو »
«مدرنیسم» رامیشودبه ایران« وارد»کرد
ولی از « مدرنیسم »، نمیتوان « نو» شد

اصل مدرنیته در فرهنگ ایران
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

ایده « جمهوریت »، هزاره ها
ایدهِ بنیادیِ ملت ایران
رویاروی ِ«حکومت پادشاهی»
در واقعیت، بوده است

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

ایده « جمهوریت »، هزاره ها
ایدهِ بنیادیِ ملت ایران
رویاروی ِ«حکومت پادشاهی»
در واقعیت، بوده است

VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

تراژدی مهر و داد
یا
تراژدی ایرج و فریدون

داد(= قانون ونظم)
که از«خردسامانده مردم»میزاید=حقوق بشر

خرد واندیشیدن به حکومتِ دادی
که درآن خشونت وخشم نیست
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF

« پیدایشِ حکومت از ملت »
چگونه ملّت ، سیمرغ میشود؟
جمهوری ایرانی= مردُمشاهی

«شــاه» در فرهنگ ایران
 نام ِ «جمهور ِ ملّت » بوده است

همپرسی ( دیالوگ )، به معنای آنست که
مردمان با همدیگر،
بُن ِ« همزیستی و ساماندهی »را میجویند

ما خواهان بناکردن جامعه و حکومت  
بر پایه فرهنگِ  ایران هستیم
VIEW AS HTML -- VIEW AS WORD.DOC -- VIEW AS PDF