Categories
مهمانان سخن میگویند

همایون علم : سخنی با اکبر گنجی و همفکران

سخنی با اکبر گنجی و همفکران

همایون علم

در این روزها و به موازات تهدیدهای دولت مردان غربی نسبت به نزدیک بودن خطر جنگ با ایران و تکرار مداوم این جمله که : همه ی گزینه ها روی میز است، جناب گنجی و همفکرانش هم مدام در محکومیت اخلاقی جنگ علیه ایران، آنهم با تیتر های تنش زا و اختلاف برانگیزی چون (بمباران دموکراسی و اپوزیسیون همسو) مقاله و اطلاعیه نوشته و منتشر میکنند.