Categories
مهمانان سخن میگویند

بابک امیرخسروی : راه مصدق همچنان ستاره قطبیِ راهنمای ماست

راه مصدق همچنان ستاره قطبیِ راهنمای ماست

بابک امیرخسروی

سخنرانی بابک امیرخسروی در نشست برگذاری مراسم زاد روز دکترمصدق در پاریس، از سوی هیات اجرائی سازمان های جبهۀ ملی ایران در خارج کشور، بتاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲)

Categories
مهمانان سخن میگویند

بابک امیرخسروی و کاظم علمداری : رابطه با سلطنت طلبان ؟ تلاقی دو نظر

رابطه با سلطنت طلبان ؟ تلاقی دو نظر

بابک امیرخسروی و کاظم علمداری

کسانی که از گذشته چپ می آیند هنوز نتوانسته اند پایگاه نظری منسجمی برای خود بسازند. آمریکا ستیزی و مبارزه با امپریالیسم درعمل به جانب داری از جمهوری اسلامی و پروژه های آن بدل می شوند. نمونه های ناشیانه آن را دراطراف خود ببینید. دیدگاه های کج و معوجی که پای در گذشته داشته باشد و با ترس و لرز به آینده سرک کشیده باشد نمی تواند بدیل فکری برای جامعه ایران و نسل جوان پراگماتیست (غیرایدئولوژیک) آن بسازد. چپ برای ساخت یک سکوی قابل اتکای نظری باید بطور کامل و جز به جزگذشته نظری و عملی خود را نقد کند.