پ – گفتار کوتاه فلسفی 33

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 33

مسئله عیب گیری ( امربه معروف ونهی ازمنکر)
وتضاد آن با فرهنگ ایران
که استوار بر بنیاد کردن داد( عدل وقانون)
برشالوده « مهر» است
*********
پس از گفتار پ – 34
برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره :
« فرهنگ ایران ، بنیاد تفکر نوین فلسفی »
آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 32

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 32

فرهنگ سرکشی و طغیان فردی ، نه مقدس سازی انقلاب
ما جامعه مدنی نداریم که درآن، نافرمانی مدنی بکنیم
رندی : فرهنگ سرکشی لطیف در برابر اسلام
*********
پس از گفتار پ – 34 ،  برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره « فرهنگ ایران ، بنیاد تفکر نوین فلسفی » آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 31

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 31

حکومت و دین ، کدام هدف ، و کدام وسیله است ؟
موبد شاه (آخوندشاه) ، حکومت را وسیله دین میکند
شاه موبد(شاه آخوند) دین را وسیله حکومت میکند
انسان هست که ازاین پس، سئوال میکند .
رد کردن یک دین ، با رد کردن یک فلسفه، فرق دارد
رد کردن اسلام، جد گرفتن وبسیج ساختن اسلامست
پس از گفتار پ – 34 ،  برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره
« فرهنگ ایران ، بنیاد تفکر نوین فلسفی » آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 30

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 30

چرا هرفردانسانی ، به خودی خود ، جفت است؟
اندیشه ای که دیروز، جهانی میآفرید،امروز،جهان آن را ازنومیآفریند.
چگونه آفریننده دیروز، آفریدهِ امروز میشود؟
من میاندیشم ، یعنی اندیشه من ، اندازه هرچیزیست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 29

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 29

ملت صغیر، حق انتخاب حکومت را ندارد
آیا آنچه انسان نمیفهمد ، شـرّ است ؟
ما جامعه مبتکر میخواهیم نه جامعه پیشرفته !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 28

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 28

اندیشیدن، گستردن آزمونهای بنیادی خودِ انسانست
سادگی و راستی ، نیرومندیست نه زرنگی وخدعه گری
فرهنگ ایران را در کجا میتوان یافت
فلسفه و حقیقتی که میخواهد جهان را تصرف کند
فلسفه، نه خود را دینی میسازد ونه خود راعلمی میسازد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 27

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 27

منوچهرجمالی، نه روشنفکراست ونه روشنگر
ونه نویسنده
مسئله گرفتن شمشیر از دست شریعت است
یافتن تاریخ پیدایش ، برای یافتن راه گسستن
هم روشنگر و هم سیاستمدار !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 26

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 26

بر شالوده چه « خردی » هست
که میتوان ایران نوین را ساخت ؟
ما حکومت و نظامی میخـواهـیم
که اسـتوار بـر خـرد انسانی باشد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 25

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 25

آیا این خردما هست که برمیگزیند ،
یا آنچه پنهان ازخرد برگزیده میشود ، خرد می بیند
— هویت ملت ، تجربیات نادرو عمیق آن ملت هستند
—- چرا در ادیان کتابی ،
انسان ، آزادی دینی خود را از دست میدهد ؟
— سیاوش یا کوروش ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 24

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 24

جائی که ترس هست ، راستی و آزادی نیست
برخیز و بترسان ( رسالت اسلام )
ما چه موقعی آزادی طلبیم ؟
انسان درضعف ، حقیقت را کشف میکند
نیاز به اسلحه ای دیگر

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 23

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 23

چرا سروش درفرهنگ اصیل ایران،
راهگشا بود،  نه راهبر ونه راهنما و نه پیشوا ؟
« ایمان مردمان » ، زندان تنگ خدا و حقیقت هست
آیا عذاب اشتباهی را که حکومت و شاه و رهبر… میکند ،
ملت باید بکشد ؟
چگونه عقل، از تصادفات تاریخی، ضرورت میسازد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 22

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 22

چرا باید ازعاقلها بیشترترسید تا ازدیوانه ها
راه رسیدن به یک حقیقت هم ، راه گستردن همان حقیقت به شیوه های گوناگون است
چرا برای ایرانی ، خدا یا حقیقت، شعله آتش بود ؟
با هم «جشن » گرفتن ، « بنا کردن جامعه دموکراسی » باهم است .

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

ما دیگردرپی یافتن آخرین پاسخ به سئوالات خود نیستیم
آیا ما میاندیشیم یا آنکه « مارا می اندیشند ؟ »
کسیکه نیرومند نیست ( آفریننده نیست )، نیاز به ایمان به کسی دارد که برایش بـیافریند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

« خداشدن »  دیگر ایده آل انسان نیست .
هیچ راه راستی ، در ِخروج ندارد
چگونه عقل با ضعفش ، مسائل پیچیده را حل میکند
اندیشیدن برای رشد کردن ، نیاز به کود دارد
دین و خرافه و اسطوره
بهترین کود، برای سبزشدن اندیشه هستند
دین و خرافه و اسطوره را نباید زدود
بلکه باید ازآنها ، کود برای بذر عقل ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

« شخصیت» ، بخش سفت و سخت شدهِ « خـود » است
شخصیت ، خودیست که امکانات خود را ازدست داده
تجربیات زیاد انسان ، و تفکر کم او در برابر این تجربیات ،عقل اورا کم کم فلج میسازد
وقوع یک واقعه ضروری را میتوان درتاریخ ، هم به جلو وهم به عقب انداخت . خطرهای این پدیده !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

چگونه مطالعات تاریخ گذشته ،
تبدیل به قدرت آفریننده میشوند
اهریمن ، نیروی انگیزنده درامکانات ناگهانی برای گسستن از عقیده و واقعیت حاکم دراجتماعست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

دوره آئینه بودن  برای افکار غرب یا عرب بودن، گذشته است .ما باید مایه ای بشویم تا از افکارشرق وغرب، تخمیرشویم
ما معلم حقیقت نمیخواهیم.
ما درپی انگیزه ، برای زاده شدن حقیقت ازخود هستیم
ما نیاز به بوسه ای داریم که دوباره زبانه های آتش
ازما برخیزد و سیمرغی تازه درمیان این زبانه ها
ازنو زاده شود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

فیلسوف ، با فلسفه اش دنبال پیرو نمیرود
ما  معرفتها داریم نه یک معرفت
ما روشنی ها داریم نه یک روشنی
جامعه ای که خودش، سرچشمه اخلاق نیست
نیاز به رهبر دارد
هرجامعه ای « آنقدرهست»
که توانا به کردن اقدامات مشترک هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

چگونه ما از تغییر دادن واقعیات، میگزیزیم
چرا سیاستمداران ما بی قدرت هستند ؟
تفاوت عمل استثنائی و عمل تصادفی
آیا برای قانع ساختن ، نیاز به منطق هست ؟
برای دیدن ، بایستی به گونه ای دیگر دید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

تفاوت فرّ ایزدی با فرّ کیانی
فرّ کیانی یا فرّ جمشیدی ، شناختن کارهای انسان ازسوی  مردمان یا اجتماع بود که شالوده حکومت دموکراسی است
فرّ ایزدی یا فرّ اهورامزدائی ، شناخت حاکم وشاه از اهوزامزدا (موبدان) بود ، چون دین اورا رواج میداد
تفاوت میان فکر وعقیده .
تفاوت میان تعـقـل وعقلی سازی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.