144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

مفهوم « هنر» درفرهنگ ایران
چرا جمشید نخستین انسان ایرانی میگوید:
هنر درجهان ، ازمن آمد پـدیـد

چرا گرمی عاریتی،ندهد اثر    گرمی خاصیتی داردهنر

جمشید ، هنر زایاند ن، بینش وخرد ازجان خودش دارد
ضحاک ، بینش عاریتی دارد
هنر، برآوردن ویژگی گوهری ازجان خود است

درفرهنگ ایران اصل جفت بودن جان وخرد
درآمیزش 1- جگرو2- دل و3- مغزباهم بود

چرا شاهنامه و انتقاد شدید از شاهان وحکومتگران ایران

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

143 – گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

143 – گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آزمودن درچشیدن ( کام )
وپیدایش معیار نیک وبد اجتماع ، ازجان خودانسان
درخردش ( حس مزیدن )

چرا انسانها درآغاز آفرینش ، پاداش کارنیک و عقوبت
کاربد را ، با چشم خود ، میدیدند ؟
وچگونه شد که این بینش ازخرد وجان خود را
بکلی از دست دادند
وبا گم کردن این ویژگی، ادیان گوناگون پیدایش یافتند؟

چگونه الهیات زرتشتی،خرد انسان راازجانش می برد؟

چرا چشیدن ، که اصل آزمایش کردنست
بنیاد ِ پیدایش مفهوم نیک وبد دراجتماع است ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارچـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

خرد وامی یا خرد غاصب، درتنش با جان وزندگی جامعه
چرا ما با نشناختن کارنیک، آنرا مجازات میکنیم ؟

چرا شناخت ازبُن جان ، درخود ، معیارنیک وبد را دارد
و این شناخت هست که  درخرد ، روشن میشود
ازاین رو، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ،چون ازجانش
، نیک وبد را میشناسد

درضحاک درشاهنامه
مسئله « خرد وامی = بینش غاصب» ، طرح میشود

چرا اهریمن در داستان ضحاک
هم آموزگار و هم آشپز میشود ؟
چراچشیدن ومزیدن ، اینهمانی با بینش دارد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آیا خرد ، از احساسات و عواطف میگریزد؟
آیا خرد ، ازمهرورزی ، میگریزد ؟   
چرا درفرهنگ ایران ، خرد ، سرچشمه مهرورزیست؟

چرا ، حکومت درایران « نگهبان جانهای ملت» است؟
چرا، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ؟
 چرا رستم و سهراب ، هردو ، دورازخرد بودنـد ؟

چرا نگهبانی و پرورش جان ( زندگی)
درفرهنگ سیاسی ایران ،
برترین معیاریست که حقانیت به یک حکومت میدهد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

چگونه زندگی ، ضد زندگی میشود ؟
چگونه ، « ژی » ، « اژی » میشود ؟

چگونه مهر و داد ،  خشم ( قهر) وبیداد میشود ؟

چگونه « خوب وخیر» ، « بد وشرّ » میشود ؟

چگونه الله،ابلیس میشود، ولی هنوزخودرا الله میداند؟
چگونه اهورامزدا، اهریمن میشود
ولی هنوز خود را اهورامزدا میداند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

فرق روشنفکر با « جانی که درخـردش،روشن میشود »
چرا درفرهنگ ایران « خرد وجان» باهم جفت هستند؟

چرا درفرهنگ ایران
فقط خرد هست، که درتاءسیس حکومت وقوانین ،
نگهبان زندگی اجتماعست ؟

چرا درفرهنگ ایران،خرد انسان،اصل اندازه آفرین است؟
چرا درفرهنگ ایران ، جان ، بر«ایمان» ، اولویت دارد ؟

چرا روشنفکران ما ، به عصای خود، روشنی میگویند؟

چرا موبدان زرتشتی دردوره ساسانیان
همه آثاراندیشمندان ایران دردوره هخامنشیهاو اشکانیها
را ازبین بردند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

تصویر ِخشم (قاهریت، تجاوزخواهی ) درفرهنگ ایران
فرهنگ ایران ، برضد « الاه ِ قاهر» است

فرهنگ ایران ژی( زندگی) را ،
پیکریابی « اصل اندازه» میدانست
و اختلال ِ« اصل اندازه » را در«جان وخرد » ،
سرچشمه پیدایش « خشم یا قهر و غلبه خواهی
وستمگری وارهاب » میشمرد

درفرهنگ ایران ، مفاهیم کافرو موءمن و نظائرش
وجود نداشت
هنگامی که خرد انسان، مستقیما از زندگی بجوشـد
معیار حل همه مسائل اجتماعی  میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

دوزخ ، خود ِ الاهان قاهرهستند
که درقهر، اصالت انسان را ازپیدایش بازمیدارند
و آن را فساد و گناه میدانند

فرهنگ ایران گستاخ بودن ، گستردن خود درجهانست
که خودمانی شدن انسان با طبیعت وجامعه وبشریتست
خودمانی بودن، برضد آداب و تبعیض است

چرا درفرهنگ ایران ،
« قهر« که همان « خشم » باشد، دوزخست؟
چرا ، جمشید که نخستین آدم درفرهنگ ایران بوده است
نخست ، درب دوزخ را می بند د  ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آنکه دوزخ میسازد، توانائی ساختن بهشت را ندارد
آنکه یقین ملت مارا ازخودش و به خودش میگیرد، واورا ازخودش نومید میسازد ،دوزخ برای ملت میسازد

فرهنگ ایران براین استواراست که
پاداش عمل درخودِ عمل هست

سیاوش ، پیکریابی خود ِ سیمرغ ( ارتا) خدای ایرانست
سیاوش ،
پیکریابی اصل « سعادت عمل درخود عملست» هست

سیاوش در دوره ساسانیان، به کینه توزی ایرانیان
از تورانیان ، روایت شد
ودراسلام ، حسین ، جانشین سیاوش ساخته شد
و نماد ِ کینه توزی پنهانی ایرانیان به اعراب و اسلام گردید

نویسندگان وشعرا و نقاشان و هنرمندان تئاتروموسیقی ایران باید ، معنای اصلی سیاوش را ازسر زنده کننند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

اهورا، که بیان«اخو= اهو» بودن ِ گوهرهمه انسانهاست
بیانِ « آزاد بودن  قائم بالذات بودن مستقل بودن انسان،
درفطرتش » هست

اهوره ، همان « هور، خور، سور » میباشد
و اینهمانی با ارتای خوشه، یا سیمرغ دارد
وگواه بر« خوشه بودن خدا» هست

دوزخ ، که « دژ اخو » باشد ، جنگیدن با غنای نهفته درانسان است که باید فوران کند
دوزخ،با کشف« گوهرفساد وگناه درانسان» پیدایش مییابد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

هخامنیدن ، اندیشیدن از بُن آفریننده خود است
« اهورا » که ازواژه « اخو= اهو» ساخته شده
بیان ِ آنست که انسان، تخمی ازخوشه( اخو-شه) ارتاست
« اهورا » ، همان سیمرغ (= ارتای خوشه) هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

گستاخی و اهـلـّیـت
 درفرهنگ سیمرغی، همه انسانها، اهل بینش هستند
چگونه زندگی ، درهمین گیتی، تبدیل به دوزخ میشود
هنگامی که راه پیدایش ِ« اخو= بن آفریننده هستی »
با ترس و خشم وقهروکین ، ازسربرافراختن بازداشته شد
زندگی، تحول به دوزخ ( دژ+ اخو) می یابد

« اندیشیدن »
همیشه مترصد گزند رسیدن از دیگری به خود میشود
«اندیشیدن » که همگوهر« ترسیدن » شده است
خودش ، اصل دوزخسازی از زندگی میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
 Axv اخو، پیشوند واژه خوشه ( اخو- شه )
اخو+شه یا خوشه
که نام پروین= ارتای خوشه= سیمرغ است
به معنای « سه تخمه » است ،( شه= سه )
وپروین یاخوشه ، نمادِ اصل مهرودوستی بوده است

پیشوند «هخا منش » همین « اخا یا اخو» هست
این اصل مهرو دوستی، بُن آفریننده درهرانسانی هست

چرا فرهنگ اصیل ایران ، برضد دین زرتشتی
ودین اسلام ، فرهنگ سکولار بوده است ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
خرد انسان ، گستاخ است
،
گسـتاخ Vista-axv
فـرّخ farr-axv  farna-h(u)va
اوستاخ ustaan-axvih
روند گسترش تخم خدا( عنصرنخستین )
درحواس پنجگانه تن و نیروهای پنجگانه ضمیرند
چگونه «هوا » که اصل ازخود بودنست،
برضد « خرد» ساخته میشود ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
« آ تـش» ، بر«روشنائی »  ، اولویت داشت ،
ودریزدانشناسی، زرتشتی، روشنائی برآتش؟
چرا سیمرغ (=ارتای خوشه ) ، مجمر آتش است
ولی جایگاه اهورامزدای زرتشت، روشنی بیکرانست؟
چرا خرد، درفرهنگ ارتائی، اندیشیدن حسی هست؟
چرا خرد انسانها، بُن پیدایش حق وقانون ودادهست؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
گفتاردرباره معنای شعـر فردوسی
سرش( انسان) راست بـرشد، چو « سـرو بـُلـنـد »
به گفتار ِخوب و خرد ، کاربند

چرا درفرهنگ ایران، انسان ، سرویست
که فرازش ، « ماه پــُر» است ؟
 « سـرو»  ، تخم ارتا ، تخم آتش، یا سیمرغست
تصویر انسان درفرهنگ ایران
تصویر« ضد هبوطی= ضد اسلامی» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتاردرباره معنای شعر فردوسی
چو زین بگذری ، مردم آمد پدید
شد این بند هارا سراسر کلید
انسان( مردم ) ، کلیدِ گشودن همه مشکلاتست
نه الله ، که در قران ، ادعا میکند
« له مقالید السموات و الارض »
کلید بودن انسان، چه معنایِ فلسفی داشته است ؟
چرا خرد، درفرهنگ ایران، سکولار بوده است؟
چرا این « خردی که اینهمانی با حواس » داشت
اهریمنی و خوارو زشت ساخته شد !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
« دانش کهن » که به زال زر، وطبعا به هرانسانی ،
 نسبت داده میشود ، چه معنائی دارد ؟
درخانه سیمرغ ، انسان، دارای چهارهنر، میشود:
1 – هنرگفتگو( همپرسی) با خدا، یا باهمه انسانها
2 – هنرسخن گفتن به آهنگ موسیقائی شادی آفرین
3 – هنراندیشیدن با خرد
4 – هنردست یافتن به دانش کهن ( دانش زایشی)

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
چرا معنای اصلی واژه های ما،تبعید وطردوتـَرک شده اند؟
چرا تفکرفلسفی با« معانی بدیهی واژه ها»، بی ارزشند؟
واژه ، وژتن ، وخشیدن، روئیدن وبالیدنست
گفته ازچه چیزمیروید ( مر- تخم = انسان ) ؟
انسان، تخم آتش ، یعنی « تخم ارتای خوشه»هست
انسان(مردم) ، تخم خدا هست که خدا ازآن زبانه میکشد
«گـُفـتن » ، شکفتن تخم سیمرغ ( ارتا)، درانسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

پ –  گفتار کوتاه فلسفی 34
( گفتار 100 )
چگونه« خدای آزادی ایران» راتبدیل به « ابلیس»کردند
آنچه ماندیست ، استخوان است ،
آنچه تغییر می پذیرد ( گوشت وخون وپی) زنده است
*********
پس از گفتار پ – 34
برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره :
« فرهنگِ جهانی ِایران،بنیاد تفکر نوین فلسفی »
آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.