ب – گفتارکوتاه فلسفی 33

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 33

جنگ آخوند با پهلوان، جنگ همیشگی ایرانست
اندیشیدن نو، نیاز به نیرومندی دارد
با واژه های نو ساختن ، کسی نو نخواهد اندیشید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 32

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 32

سئوال چیست ؟  خطر دارد
چرا فلسفه و ایمان، هردو یک سرچشمه دارند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 31

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 31

چگونه بنام پژوهشهای علمی مارا از باز زائی باز داشته اند
به ربان یک دین سخن گفتن .
برضد حکمت وحکیم و حکومت و حکم
تخصص علمی ، علت نیرومند شدن دین و خرافه میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 30

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 30

چرا خدای ایران خودش باده است ؟
حقیقت درگوهرخود انسان هست و این باده یا آب هست که این حقیقت را رویا و شکوفا میسازد
تجربه بنیادی فلسفی ، نیاز به آتش زنه دارد تا درانسان بیافروزد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 29

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 29

رشد تفکر فلسفی آزاد ایرانی
در نکته اندیشی و لطیفه گوئی، برضد اسلام
اندیشیدن

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 28

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 28

چگونه ما تصادفات را بی معنا میسازیم
ما خود را همآهنگ دنیا میسازیم یا دنیا را
همآهنگ خود میسازیم؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 27

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 27

امام زمان و دترمینیسم تاریخی ، یا
شیوه قورت دادن مسائل

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 26

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 26

با افکاری که از تجربه بنیادی ملت درزبانش نروئیده ( با افکارترجمه ای) نمیتوان جنبشی بنیادی و فراگیر درملت پدید آورد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 25

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 25

این خیرخواهان مردم هستند که حکومت استبدادی رامیسازند
هیچ قدرتی و دینی وعلمی وفلسفه ای
حق تعیین خیرانسان را ندارد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 24

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 24

چگونه شک ورزی را تبدیل به بد بینی میکنند
و ریشه تفکر را ازبُن میکنند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 23

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 23

مردم ریاکارومنافق ودروغگویند
چون دینشان، مدتهاست که منسوخ شده است
وقتی همه، داوراخلاقی ورفتاردینی دیگران شدند
آزادی درآن اجتماع ، نابود ساخته میشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 22

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 21

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 20

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 19

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 18

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 17

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 16

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 15

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 15
اصالت زندگی و اصالت انسان
نهلیسم قدرت طلبی دین اسلام

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

ب – گفتارکوتاه فلسفی 14

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.