شادی و شناخت 5 – شهـر ِخُـرّم یاجمهوری

شادی و شناخت

شهـر ِخُـرّم یاجمهوری

Res-publica
Ram = Publica
خُرّم ( hu-ram)، به معنای جامعه ایست که شادی
وبینش، ازخردِبهمنی همه مردم، پیدایش یافته است

جشن دموکراسی درایران = جشن خرّم

« رَم » به معنای « همگانی وعموم ِمردم =  publica»  است
خرّم یا «هو+رم»، به معنایِ«  publica-res » جمهوری هست