125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
چرا معنای اصلی واژه های ما،تبعید وطردوتـَرک شده اند؟
چرا تفکرفلسفی با« معانی بدیهی واژه ها»، بی ارزشند؟
واژه ، وژتن ، وخشیدن، روئیدن وبالیدنست
گفته ازچه چیزمیروید ( مر- تخم = انسان ) ؟
انسان، تخم آتش ، یعنی « تخم ارتای خوشه»هست
انسان(مردم) ، تخم خدا هست که خدا ازآن زبانه میکشد
«گـُفـتن » ، شکفتن تخم سیمرغ ( ارتا)، درانسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

124 – گفتار بیست وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

124 – گفتار بیست وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
هرآنکس که او « شاد شد  از خـرد »
« جهان » را به کردار بد ، نسپـرد
« خردِ شاد » ، خرد بنیادی است که « بهمن » باشد
گذشته وتاریخ همه ملتها ، انباشته از تجاوزگری و
خدعه گری و اشتباهات و زدارکامگیست
 و« فرهنگ » ، آذرخشهائی از مردمی و دوستی و خردمندی هستند که گاهگاه دراین عرصه ، زده میشوند .
این آذرخشها درتاریخ هستند
که هویت یک ملت وجامعه  را میسازند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

123 – گفتار بیست وسوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

123 – گفتار بیست وسوم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
حکومت ِ آخر الزمانی یا حکومت امام زمانی
شیوه ساختن دوزخ ، از زندگانی در دنیا
چگونه «خشم وغضب »
شکل عدالت وقانون و شریعت ، به خود میگیرد
برای حکیم ( وحکومت وحاکم) ، شرّ وجودندارد
چگونه « شـرّو دروغ وخدعه »، مقدس ساخته میشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

122 – گفتار بیست ودویم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

122 – گفتار بیست ودویم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
«روشنی»، که با بریدن و پاره کردن، پیدایش می یابد
برضد « بریدن و پاره کردن » میشود
ومیخواهد آنرا نابود سازد !
باآخرالزمان شدن ِ زمان ، زمان ، میدان جنگ وستیز
وکین توزی و جهاد میگردد
آنکه اصل خشم و تجاوزگریست، نام خود را مهرمیگزارد
( پیدایش حکمت ، که اصل ِهمه احکام وحکومتست)
خشم وتجازخواهی بنام مهرو رحم، حکومت میکند
حکومت ِ آخر الزمانی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

121 – گفتار بیست ویکم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

121 – گفتار بیست ویکم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
تفکر« آخرالزمانی »، چگونه و کی ، آغازمیشود ؟
این کیست که زمان را کرانمند میکند ؟
شق القمرکردن ، همان ازهم پاره کردن زمان است
هرلحظه ای که زمان، پیش میرود
زمان، آخرترمیشود ، و انباشته تر
ازتجاوزوترس و وحشت وخشونت و کین توزی میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

120 – گفتار بیستم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

120 – گفتار بیستم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا ما « آخرالزمانی » میاندیشیم ؟
شیوه تفکر آخرالزمانی ، چه رابطه ی با امام زمان دارد
ما باید همیشه در« پایان زمان » زندگی کنیم
تاریخ ما، همیشه امتدادِ « پایان تاریخ » است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

119 – گفتار نوزدهم درباره فرهنگ جهانی ایرا

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

119 – گفتار نوزدهم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
پیوند رونـدِ « زمان» ، با  نوآوری و ابداع
نیروی پیوند دهی ، اصل ابداع ونوآوریست
نیکی ، عمل واکنشی نیست
طرد اندیشهِ« قصاص» و« تقلید» و «عادت »
تخم نیکی کاشتن، یک مفهوم شاعرانه نیست
بلکه اصل ابتکار بودن درعمل است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

118 – گفتار هـیجـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

118 – گفتار هـیجـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
فرهنگ ایران، زندگی فردی و اجتماعی را برشالوده
« بُن انسان » میگذارد
چون بُن انسان ، برعکس « فطرت اسلامی »،
خرد یست که درپیوند دادن ( درآفریدن مهر) میان پدیده ها ، به خود و به اجتماع ، صورت میدهد
الله ، قدرت صورت دهنده نیست
دین در فرهنگ ایران ، اصل خود جوشی خدا ازخودِانسان
بود ، نه ایمان به رسولی وبرگزیده ای ازخدائی
هنوز در درون هرایرانی این فرهنگ، جوشانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

117 – گفتار هـفـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایرا

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

117 – گفتار هـفـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ایران ، انسان
کلیـد حل همه مسائل شمرده میشود ؟
چرا ، خرد انسانی ، درفرهنگ ایرانی
نـیـازبه الله و الاهان دیگرندارد؟
چرا، خردانسانی درفرهنگ ایران
نیاز به منجی وشفیع ندارد ؟
چون هرانسانی، تخم آتش، تخم سیمرغ هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

116 – گفتار شـانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

116 – گفتار شـانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
صورت دادن ، به هم بستن است
افراد، در به هم بستن خود ، دراجتماع و درنظام و اقتصاد و قانون ، به خود ، صورت میدهند
فرهنگ ، صورت دادن نوین به خود است
نریوسنگ یا نرسی ، اصل آراستن خود درصورت دهی
به خود ، و به اجتماع و حکومت وقانونست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

115 – گفتار پانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

115 – گفتار پانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
« صورت » در فرهنگ ایران، چه معنائی دارد ؟
اصل آفریننده جهان که عنصر نخستین، که همان سیمرغ باشد، درهرانسانی ، به خود صورت ویژه خودرا میدهد
اینهمانی اصل با صورت
داستانهای شاهنامه ، داستان چهره یابیهای سیمرغست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

114 – گفتار چهارد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

114 – گفتار چهارد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا، فرهنگ ایران نتوانست دراین هفتادسال،
رنسانسی مانند فرهنگ یونان درغرب بیافریند ؟
چگونه مارا ازبازشناسی چهره های اصیل ، مانند جمشید و فریدون و ایرج وزال زر و سیاوش بازداشته اند
تئولوژی آخوندهای زرتشتی ، بنام « علم » ،
فرهنگ اصیل ایران را ،
افسانه و اسطوره بی ارزش و غیرعلمی ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

113 – گفتار سیزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

113 – گفتار سیزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
صورت ( دیس ، دس ) انسان ،
« دژ بهمن » است، که دیواریست که هیچ قدرتی
حق ندارد آن را با قهروارهاب بگشاید .
ضمیرانسان یا دژ بهمن ، اصل ازخودگشا هست
فطرت انسان آزادیست، چون اصل ازخودگشاهست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

112 – گفتار دوازد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

112 – گفتار دوازد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چگونه اصل جهان هستی، تبدیل به خدای موسیقی می یابد
دین ، تجربه مستقیم ِ«خدا بینی» دررقص وشادیست
مرغ، به معنای « اصل نوزائی و جنبش شاد» است
به « آواز سیمرغ سخن گفتن » چه معنائی دارد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
خدا ، درفرهنگ ایران ، اصل جنبش شاد یا رقصیدنست
بهمن، خرد بنیادی ، اصل پیدایش بزم است
خرد دراندیشیدن ، زندگی اجتماع را درجشن میآراید
سرودهای ایران ( یسنا ها ) نی نوازی بوده اند
ایزد و یزدان ، به معنای« اصل جشن ساز» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

110 – گفتار دهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

110 – گفتار دهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
اندیشیدن در فرهنگ ایران
صورت دادن به خود و به گیتی است
اصل بستگی ومهر، که در« اَنـد = بُن آفریننده و سامانده جهان در هرانسانی » هست، خود را بنا میکند
اندیشیدن ، برضد آنست که یهوه و الله و اهورامزدای زرتشت ، به انسان ، صورت بدهند
صورت دادن به انسان، حق مسلم خود انسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

109 – گفتار نهم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

109 – گفتار نهم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
درفرهنگ ایران ، نیاز به پرومتئوس یونانی نیست
تا آتش را از زئوس بدزدد
خدای ایران، خودش تبدیل به تخم آتش درانسان می یابد
خدای ایران ، که اصل آتش است، اصل سرکشی و
سرفرازی و آزادیست ، واین خدا درقرآن، ابلیس شده
ما خدای آزادی خود را بزرگترین دشمن خود ساخته ایم

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

108 – گفتار هشتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

108 – گفتار هشتم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
از بریدن درخت درفرهنگ ایران
درخت واندیشه هائی که درآن به خود شکل میگرفت
تخمی که خدایان ایران ، ازآن میروئیدند
« ساپیزک= سبزی » بود
خدایان، سبزمیشدند = روشن میشدند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

107 – گفتار ٧ درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

107 – گفتار ٧ درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
شناخت فرهنگ ایران، شناخت ویژگیهای استثنائی آنست
نامهای گوناگون خدای ایران
اهورامزدا ، لن بغ ، زوش ، انهوما
خدا درفرهنگ ایران، اصلیست که ازآن، جهان میروید
زوش ، به معنای دوست ومحبوبه است
انهوما ( هو- مای) به معنای مادر نیک است
قصه در عرفان ، چه نقشی را بازی میکند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

106 – گفتار ششم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

106 – گفتار ششم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
انسان دراندیشیدن ، با صورت  دادن به گیتی
وبه جامعه و حکومت ، به خود، صورت میدهد
صورت دادن ، تعیین کردن ارزش ومعیار است
اندیشیدن ، صورت میدهد ( اندازه میگذارد)
تضاد قصه های قرآنی با داستان درایران

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.