منوچهر جمالی : در جهان گمگشتگَی و مهر

در جهان
گمگشتگَی
و
مهر

اندیشیدن باشیخ فریدالدین عطار

ازعرفان به فلسفه
سرچشمه زنخدائی ِ عرفان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 12.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : مژده به آنانیکه بهترین سخنان رامیگویند

چاپ دوّم

مژده

به آنانیکه بهترین سخنان
رامیگویند

چون
مردم تابع آنان خواهند شد

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : از چند چشمان و تک چشمان

از چند چشمان
و
تک چشمان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : هم اندیشی – هم آزمائی – هم دردی

این مهم نیست که دین و ایدئولوژی حقیقی چیست
این مهم است که مردم چگونه با هم می اندیشند

هم اندیشی؛
هم آزمائی؛
هم دردی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 10.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : نخستین جوانمرد در شاهنامه

فرهنگ سیاسی ایران

نخستین بخش از کتاب

ما از تبار جوانمردانیم

نخستین جوانمرد

در شاهنامه

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 7.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : خودزائی ، نیرومندیست

« نباشد بجز مردمی دین من »
فردوصی

خودزائی ، نیرومندیست

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 8.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : آیا ما همان جمشیدیم

پژوهشی در شاهنامه فردوسی

آیا ما همان جمشیدیم
که به دو نیمه اره شد

( سیامک ، جمشید ، ایرج ،سیاوش ، امام حسین )

تخمه ای که آتش خودرا
در گیتی می افشاند

( اندیشه هائی پیرامون شاهنامه )

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 6.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : شاهنامه یا نامه نیرومندی

شاهنامه
یا
نامه نیرومندی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : ا ز عرفان ِپهلوانی

ا ز عرفان ِپهلوانی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 4.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : زندگی بازی است

در بازی کردن هر کسی خودرا باز میکند

زندگی بازی است

اندیشنده : منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

نعش ها سنگین هستند

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

نعش ها سنگین هستند

«فلسفه»

اگرفکرمن، تفکرترا ازآن بازمیدارد که وراء آن بروی
من ازفکرخود، شرم خواهم برد

click title to download PDF FILE

نعش ها سنگین هستند

اگر فکر من ، تفکر ترا از آن باز میدارد که وراء آن بروی ، من از فکر خود شرم خواهم برد .

***

آنکه میخواهد بت نپرستد ،

نباید بتها را بشکند ،

بلکه نباید بپرستد

فلسفه آزاد

فلسفه موقعی آزاد است که سیستم نمیشود .

من میاندیشم تا دیگری برتر از من بیندیشد

***

هر حقیقتی که جز خود ، حقیقتی را نمیشناسد
نمیگذارد که کسی در ورائش بیندیشد .

هر انسانی میتواند فراتر از عقیده اش برود

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید