منوچهر جمالی : در جهان گمگشتگَی و مهر

در جهان
گمگشتگَی
و
مهر

اندیشیدن باشیخ فریدالدین عطار

ازعرفان به فلسفه
سرچشمه زنخدائی ِ عرفان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 12.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : مژده به آنانیکه بهترین سخنان رامیگویند

چاپ دوّم

مژده

به آنانیکه بهترین سخنان
رامیگویند

چون
مردم تابع آنان خواهند شد

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : از چند چشمان و تک چشمان

از چند چشمان
و
تک چشمان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : هم اندیشی – هم آزمائی – هم دردی

این مهم نیست که دین و ایدئولوژی حقیقی چیست
این مهم است که مردم چگونه با هم می اندیشند

هم اندیشی؛
هم آزمائی؛
هم دردی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 10.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : نخستین جوانمرد در شاهنامه

فرهنگ سیاسی ایران

نخستین بخش از کتاب

ما از تبار جوانمردانیم

نخستین جوانمرد

در شاهنامه

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 7.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : خودزائی ، نیرومندیست

« نباشد بجز مردمی دین من »
فردوصی

خودزائی ، نیرومندیست

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 8.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : آیا ما همان جمشیدیم

پژوهشی در شاهنامه فردوسی

آیا ما همان جمشیدیم
که به دو نیمه اره شد

( سیامک ، جمشید ، ایرج ،سیاوش ، امام حسین )

تخمه ای که آتش خودرا
در گیتی می افشاند

( اندیشه هائی پیرامون شاهنامه )

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 6.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : شاهنامه یا نامه نیرومندی

شاهنامه
یا
نامه نیرومندی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : ا ز عرفان ِپهلوانی

ا ز عرفان ِپهلوانی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 4.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : زندگی بازی است

در بازی کردن هر کسی خودرا باز میکند

زندگی بازی است

اندیشنده : منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

Andishidane Simorghi 6 – با چهارشنبه سوری غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

انسان سیمرغی، میاندیشد

با چهارشنبه سوری
غایت زندگی،« سوروشادی » میشود

چهارشنبه سوری
جشن ِپیدایشِ زمان وزندگی ِتازه
از آهنگِ موسیقی وازگـرمیِ ِمهـر

«سور»،غایتِ زندگی درگیتی

بادا مبارک درجهان ، سوروعروسیهای ما
سور وعروسی را خدا ، بـبـُریـد بر بالای ما
زُهره ، قرین شد با قمر، طوطی ، قرین شد با شکر
هرشب، عروسی دگـر، از« شاه خوش سیمای ما »
مولوی

Andishidane Simorghi 5

انسان سیمرغی، میاندیشد

فرهـنگ ایران
و « انسان ِ هـَمـآ فـریـن »

انسان ، انباز ِطبیعت وخدا واجتماع وحکومتست

فلسفه ِ سـوسـیال ِایـرانی
جهان درهمآفرینی ، خودرا میآفریند
( فلسفهِ سکولاریته )

Andishidane Simorghi 4

انسان سیمرغی، میاندیشد

درفرهنگ ایران
خدا یا قـدرتی دیگـر
انسان رانمی آزمایـد
بلکه این انسانست که
همه چیزهارادرزمان میآزماید

با آمیختن باگیتی است که میتوان آموخت

Andishidane Simorghi 3

انسان سیمرغی، میاندیشد

آمـوزگـار
به معنای کسی هست
که با نواختن موسیقی
انسان را می کشد و تحول میدهد

درفرهنگ ایران، چیزی حقیقت هست
که انسان را به گوهر درخودش ، بکـشد

خدا، آهنگ ونوا وبانگ ( موسیقی) است

آنچه انسان را میراند ومجبور میکند
برضدِ « حقیقت » هست

فرهنگ ایران ، برضد امرونهی
وبرضد جبر ِسرنوشت ویا قضای الهی
وبرضد « عقل ِغلبه خواه برکششهـای گوهری»
وبرضد « جبر تاریخ » و « جبراقتصاد» و« قوانین جبری»  …. هست

Andishidane Simorghi 2

انسان سیمرغی، میاندیشد

فروَهَـر=اصل تحوّل یابـی
تحوّل یافتن، آفریدن است

خودرا پـَـروردن
خود را درتحول دادن ، آفـریدنـست

« فروهر» ، که اصل ِ خود را آفریدن ، درخود را تحول دادن است ،
گوهریا فطرتِ هرانسانی میباشـد

Andishidane Simorghi 1

انسان سیمرغی، میاندیشد

انـسـان ِ سیـمـرغی
وروش ِ انـدیـشیـدنــش

اندیشیدن ، جستجوئیست که انسان را تحول میدهد
جستجوکردن = گشتن وگردیدن= تحول یافتن

تا درطلب ِ گوهر کانی ، …. کانی
تا درهوس لقمه نانی ، …… نانی
این نکته ورمز، اگر بدانی ، دانی
هرچیزکه درجـُستن ِ آنــی ،……. « آنــی » مولوی

شادی و شناخت – کتاب

شادی و شناخت

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

« جلد سوّم »

جـمهـوری ایـرانی

منوچهرجمالی

شادی و شناخت 19.7

شادی و شناخت

« خــرد ِگـُسـتـاخ »

چگونه با گستاخی ، درفرهنگ ایران
« مهـر»، بر« ایمان »، اولوّیت یافت

درفرهنگ ایران ، حکومت وجامعه
برپـایـه ِ
«اولویت مهربرایمان » ، بنا میشود

شادی و شناخت 19.6 + شادی و شناخت 19.5

شادی و شناخت

جان ِ خرد افروز ِانسان
فراسوی ُکفروایمانست

درفرهنگ ایران (دردین مردمی )
فطرتِ انسان، فراسوی کفروایمانست

در« دین مردمی »
آتش جان ، که خود را درخرد هرانسانی میافروزد
اولویت برهرگونه « ایمانی = کفروایمان » دارد

درجمهوری ایرانی
هرانسانی، مرجع هست

انسان ِفراخ وگستاخ وفرّخ
یا
انسان ِمرجع=انسانِ خودافروز=فرّخ

چگونه خدایان ِروشنی
زندگی را درهمین گیتی، دوزخ میسازند

دوزخ،باز داشتن ِهسته ِزندگی(اخو) از«مرجع شدن= خودافروزشدن»هست

چراخدا ئیکه روشنائی به انسان وام میهد،
وجود انسان را ، دوزخ میسازد؟

شادی و شناخت 19.4

شادی و شناخت

جمهوری ایرانی
برپـایـه
انسان ِگستاخ وفرّخ وفراخ
وطـردِ
انسان ِهبوطی وکـنود ومطیع

درفرهنگ ایران
طبیعت انسان، گستاخ وفرّخ وفراخست