رنـدی، هـوّیت مُعـمائی ایـرانی

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
رنـدی، هـوّیت مُعـمائی ایـرانی

وجود ما معمائیست ،حافظ
که تحقیقش، فسونست وفسانه

فلسفه رندی

منوچهرجمالی

1996
248صفحه

هـمگـام ِ هـنگـام

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
هـمگـام ِ هـنگـام
فلسفه

ملتی که فلسفه خودش را همیشه ازنو نمی آفریند
آزادی تفکر نخواهد داشت

240صفحه

منوچهرجمالی ،اکتبر1991

بـیـراهـه هـای انـدیـشـه

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
بـیـراهـه هـای انـدیـشـه
فلسفه

راه خود را نباید برگزید، راه خود را بایدآفرید
منوچهرجمالی

ژوئن1984
143 صفحه

تـجـربـیـات گـُمـشـده

کتابِ
تـجـربـیـات گـُمـشـده
انسان، تخمه آتش است
فلسفه

منوچهرجمالی

1992
230 صفحه

اندیشه هائی که آبستن هسـتـنـد

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
اندیشه هائی که آبستن هسـتـنـد
فلسفه

منوچهرجمالی

1988
186صفحه

پیشگفتاری درباره پاد اندیشی

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
پیشگفتاری درباره پاد اندیشی
دیالکتیک

فلسفه

شیوه گذشتن ازمرزها

منوچهرجمالی

1994
215صفحه

بـوسـه اهـریـمـن

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

بـوسـه اهـریـمـن
قـهـقـهـه بــرق هـا
فـلسـفـه

منوچهرجمالی

1991
223صفحه

فـلسفه : شیوه بریدن ازعـقـیـده

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
فـلسفه : شیوه بریدن ازعـقـیـده

منوچهرجمالی

229 صفحه

کتاب آتشی که شعله خواهد کشید

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
آتشی که شعله خواهد کشید
فـلـسـفـه
منوچهرجمالی

درجولای1987
336صفحه

کتابِ ازحقیقت باید گریخت فــلـسـفـه

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتابِ
ازحقیقت باید گریخت
فــلـسـفـه

341صفحه
دکترغلامحسین ساعدی به منوچهرجمالی
ازیک زاویه به ملامتیون و ازیک زاویه به کلبیون یونانی شباهت دارید
ودرواقع به هیچکس و هیچ گروه وفرقه هم شباهت ندارید
روی پای خود ایستادن و سرخم نکردن و تسلیم نشدن دراین روزگار
وانفسا بسیارکم است ، و بیشرازهمه ملاط تاءمل
آدمهائی مثل شما بسیار بسیار اندکند
دکترغلامحسین ساعدی

نعش ها سنگین هستند

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

نعش ها سنگین هستند

«فلسفه»

اگرفکرمن، تفکرترا ازآن بازمیدارد که وراء آن بروی
من ازفکرخود، شرم خواهم برد

click title to download PDF FILE

نعش ها سنگین هستند

اگر فکر من ، تفکر ترا از آن باز میدارد که وراء آن بروی ، من از فکر خود شرم خواهم برد .

***

آنکه میخواهد بت نپرستد ،

نباید بتها را بشکند ،

بلکه نباید بپرستد

فلسفه آزاد

فلسفه موقعی آزاد است که سیستم نمیشود .

من میاندیشم تا دیگری برتر از من بیندیشد

***

هر حقیقتی که جز خود ، حقیقتی را نمیشناسد
نمیگذارد که کسی در ورائش بیندیشد .

هر انسانی میتواند فراتر از عقیده اش برود

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید