منوچهر جمالی : در جهان گمگشتگَی و مهر

در جهان
گمگشتگَی
و
مهر

اندیشیدن باشیخ فریدالدین عطار

ازعرفان به فلسفه
سرچشمه زنخدائی ِ عرفان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 12.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : مژده به آنانیکه بهترین سخنان رامیگویند

چاپ دوّم

مژده

به آنانیکه بهترین سخنان
رامیگویند

چون
مردم تابع آنان خواهند شد

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : از چند چشمان و تک چشمان

از چند چشمان
و
تک چشمان

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.5 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : هم اندیشی – هم آزمائی – هم دردی

این مهم نیست که دین و ایدئولوژی حقیقی چیست
این مهم است که مردم چگونه با هم می اندیشند

هم اندیشی؛
هم آزمائی؛
هم دردی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 10.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : نخستین جوانمرد در شاهنامه

فرهنگ سیاسی ایران

نخستین بخش از کتاب

ما از تبار جوانمردانیم

نخستین جوانمرد

در شاهنامه

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 7.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : خودزائی ، نیرومندیست

« نباشد بجز مردمی دین من »
فردوصی

خودزائی ، نیرومندیست

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 8.3 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : آیا ما همان جمشیدیم

پژوهشی در شاهنامه فردوسی

آیا ما همان جمشیدیم
که به دو نیمه اره شد

( سیامک ، جمشید ، ایرج ،سیاوش ، امام حسین )

تخمه ای که آتش خودرا
در گیتی می افشاند

( اندیشه هائی پیرامون شاهنامه )

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 6.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : شاهنامه یا نامه نیرومندی

شاهنامه
یا
نامه نیرومندی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.2 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : ا ز عرفان ِپهلوانی

ا ز عرفان ِپهلوانی

منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 4.6 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

منوچهر جمالی : زندگی بازی است

در بازی کردن هر کسی خودرا باز میکند

زندگی بازی است

اندیشنده : منوچهر جمالی

VIEW / DOWNLOAD THIS E-BOOK AS A PDF 9.1 MB

کتابهای الکترونیکی دیگر متوچهرجمالی را درسایت www.jamali.online.com می یابید

شادی و شناخت – کتاب

شادی و شناخت

خرد ، سرمایه فلسفی ایران
خرد ، شهرساز ، وشهرآراست

« جلد سوّم »

جـمهـوری ایـرانی

منوچهرجمالی

127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
کُهـن درپهلوی، « kohun » است، که دراصل
« van- kox » یا « vuun – kox » است
وبه معنای « نی بُن ، بیخ نی » میباشد
که درفرهنگ ایران، پیکریابی ِ اندیشه ِ
« پیوند است، که اصل آفریننده هرپدیده ای»
شمرده میشد
جهان وخدایان از عشق وهمبستگی پیدایش می یابند
خدا، عشق ومهر را خلق نمیکند، بلکه همه خدایان
وجهان هستی، پیآیند ِ « پیوند یابی» هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

عقیده را نمیشود  ول کرد
امکانات معرفت تازه را فقط میتوان از عقاید حاکم  دزدید
درجامعه ای که تفکر علّی تابع تفکر مذهبیست، …

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

مفهوم « وراء کفرودین» درغزلیات عطار

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

مفهوم « وراء کفرودین» درغزلیات عطار
وپیوندآن با « حکومت وراء کفرودین
فلسفه

منوچهرجمالی

1993
152 صفحه

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

سیاه مشق های روزانه یک فیلسوف

جلداول

انتشارات کورمالی ژولای1995

منوچهرجمالی

260صفحه

حکومت بدون ایدئولوژی

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
حکومت بدون ایدئولوژی

همه چیزرا همگان دانند

بزرگمهر

منوچهرجمالی

221صفحه
لندن -اگست 1986

ازحقیقت باید گریخت

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
ازحقیقت باید گریخت
فلسفه

منوچهرجمالی

342صفحه
ژانویه 1987

کـورمـالی

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
کـورمـالی

فلسفه، اندیشیدن نیست، بلکه ازسراندیشیدنست
ماآغازدیگرمی نهیم تاازاین آغازهمه چیزراازنوبیندیشیم

منوچهرجمالی

اکتبر1986
286 صفحه

پـُشت به سئوالات محال

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتابِ
پـُشت به سئوالات محال
فلسفه

آپریل1991

منوچهرجمالی

222صفحه

نگـاه از لـبه پـرتگـاه

visit our e-book section on http://www.jamali-online.com/xandan.htm

کتاب
نگـاه از لـبه پـرتگـاه

آنکه خود میاندیشد، خودرامیآفریند

فلسفه

منوچهرجمالی

150صفحه
ژانویه 1985