130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
« آ تـش» ، بر«روشنائی »  ، اولویت داشت ،
ودریزدانشناسی، زرتشتی، روشنائی برآتش؟
چرا سیمرغ (=ارتای خوشه ) ، مجمر آتش است
ولی جایگاه اهورامزدای زرتشت، روشنی بیکرانست؟
چرا خرد، درفرهنگ ارتائی، اندیشیدن حسی هست؟
چرا خرد انسانها، بُن پیدایش حق وقانون ودادهست؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>