پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

« خداشدن »  دیگر ایده آل انسان نیست .
هیچ راه راستی ، در ِخروج ندارد
چگونه عقل با ضعفش ، مسائل پیچیده را حل میکند
اندیشیدن برای رشد کردن ، نیاز به کود دارد
دین و خرافه و اسطوره
بهترین کود، برای سبزشدن اندیشه هستند
دین و خرافه و اسطوره را نباید زدود
بلکه باید ازآنها ، کود برای بذر عقل ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>