ب – گفتارکوتاه فلسفی 23

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 23

مردم ریاکارومنافق ودروغگویند
چون دینشان، مدتهاست که منسوخ شده است
وقتی همه، داوراخلاقی ورفتاردینی دیگران شدند
آزادی درآن اجتماع ، نابود ساخته میشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>