142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارچـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

خرد وامی یا خرد غاصب، درتنش با جان وزندگی جامعه
چرا ما با نشناختن کارنیک، آنرا مجازات میکنیم ؟

چرا شناخت ازبُن جان ، درخود ، معیارنیک وبد را دارد
و این شناخت هست که  درخرد ، روشن میشود
ازاین رو، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ،چون ازجانش
، نیک وبد را میشناسد

درضحاک درشاهنامه
مسئله « خرد وامی = بینش غاصب» ، طرح میشود

چرا اهریمن در داستان ضحاک
هم آموزگار و هم آشپز میشود ؟
چراچشیدن ومزیدن ، اینهمانی با بینش دارد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>