شادی و شناخت 6 – خاموشی و هـنگام

شادی و شناخت

یارسان ( یارسن ) به معنای « یاروجفت سیمرغ = سن= سئنا » هست . یارسن ، امتداد جنبش سیمرغیان وخرّمدینان است . نام اصلی سلطان اسحاق ، « سان سهاک » ، به معنای « فرزند سیمرغ » است . سهاک درپهلوی به معنای فرزند است . دوستان یارسانی را به خواندن پژوهشهایم درباره « زنخدا سیمرغ » فرامیخوانم تا با بنیادهای فکری خود آشنا گردند .

خاموشی و هـنگام

هنگام ،دهانهِ آتشفشان ِسیمرغ ِآزادی
هنگام ِازسرسبزوتازه شدن یافرشگرد
چرا « فیروزه »
نشان پیروزی وفرشگرداست ؟

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>