پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

« شخصیت» ، بخش سفت و سخت شدهِ « خـود » است
شخصیت ، خودیست که امکانات خود را ازدست داده
تجربیات زیاد انسان ، و تفکر کم او در برابر این تجربیات ،عقل اورا کم کم فلج میسازد
وقوع یک واقعه ضروری را میتوان درتاریخ ، هم به جلو وهم به عقب انداخت . خطرهای این پدیده !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>