محسن مخملباف – رازهای زندگی خامنه ای

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

محسن مخملباف

رازهای زندگی خامنه ای

گزارش کارمندان بیت رهبری و وزارت اطلعات که به خارج از کشور گریخته اند.نوشته حاضر اطلعاتی است که از طریق کارمندان سابق بیت رهبری و وزارت اطلعات که به .خارج از کشور گریخته اند برای من بازگو شده است و من تنظیم متن آن را به عهده داشته ام. … ادامه

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>