129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
گفتاردرباره معنای شعـر فردوسی
سرش( انسان) راست بـرشد، چو « سـرو بـُلـنـد »
به گفتار ِخوب و خرد ، کاربند

چرا درفرهنگ ایران، انسان ، سرویست
که فرازش ، « ماه پــُر» است ؟
 « سـرو»  ، تخم ارتا ، تخم آتش، یا سیمرغست
تصویر انسان درفرهنگ ایران
تصویر« ضد هبوطی= ضد اسلامی» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>